, ngày 27 tháng 05 năm 2018 | 09:54 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

ĐÂY THÁNG HOA 

Người giáo dân

 

THIẾT KẾ MÔ HÌNH

 

ĐÀO LUYỆN GIÁO DÂN

 

 

THIÊN NIÊN KỶ MỚI

 

 

BỐN NỀN TẢNG

 

 

                 Phúc Âm – Công Đồng Vat. II – Văn Hoá Hiện Đại – Văn Hoá Việt Nam

 

 

1. NHẬN THỨC

 

1.1. Định hướng: “Chúa Thánh Thần và Giáo Dân”

 

Như những thiên niên kỷ trước đã có tiểu chủng viện, đại chủng viện, tu viện, để đào tạo linh

 

mục, tu sĩ. Vì thế, giáo sĩ và tu sĩ đã có những đóng góp mang tính quyết định.

 

Thiên niên kỷ mới được coi là thiên niên kỷ của Chúa Thánh Thần và của Giáo Dân.

 

Chúa Thánh Thần đang làm cho Giáo Dân hôm nay mỗi ngày ý thức hơn phần trách nhiệm riêng của

 

mình và thúc bách Giáo Dân mọi nơi phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội.[1]

 

Quả thực, người tín hữu giáo dân có một vai trò nổi bật trong Giáo Hội, nhất là về mặt nên

 

thánh và chứng nhân giữa thực tại trần thế. Nếu được đào tạo chính qui, nhất định hàng giáo dân sẽ

 

tự tin, đồng trách nhiệm thực sự với hàng giáo sĩ trong bản chất cũng như trong hoạt động của

 

Giáo Hội.[2] Hầu góp phần thiết lập Giáo Hội thực sự.

 

1.2. Giáo Hội: “Dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô”

 

Giáo Hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo

 

của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có Hàng Giáo Dân đích thực và nếu Hàng Giáo Dân này

 

chưa cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm. Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời

 

sống và sinh hoạt của một Dân Tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi

 

thiết lập, Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một Hàng Giáo Dân Kitô giáo trưởng

 

thành.[3]

 

1.3. Giáo Phận:“Ưu tiên mục vụ”

 

Việc đào tạo tín hữu giáo dân phải nằm trong những ưu tiên của giáo phận, và hiện diện

 

trong các chương trình sinh hoạt mục vụ. Làm thế nào để tất cả cố gắng của cộng đoàn (linh mục, tu

 

sĩ, giáo dân) quy hướng về cùng đích này.[4]

 

2. TỔ CHỨC

 

2.1. Nhận thức

 

Đức Gioan Phaolô II đã biểu tỏ tâm đắc rằng: “Tôi xin hiệp ý với các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng

 

đề nghị thành lập ở cấp Giáo Phận hay cấp Quốc Gia những Trung Tâm Đào Tạo Giáo

 

Dân.”[5]  Alvin Toffler, nhà tương lai học cũng đã nhận định: “Con người nào không được đào luyện, sẽ

 

bị xã hội loại bỏ; dân tộc nào không được đào tạo sẽ bị đào thải.”

 

Kinh nghiệm Quốc Tế cho thấy, đầu tư đào luyện nguồn nhân lực, trong cùng một thời gian

 

và cùng một số vốn với các nguồn đầu tư khác, nhưng đặc biệt đầu tư đào luyện nguồn nhân lực đã

 

đem lại kết quả gấp rất nhiều lần.

 

2.2. Mục Tiêu Sứ Mệnh (Mission Statement)

 

Đào luyện Hàng Giáo Dân đích thực và trưởng thành về: “Linh Đạo - Mục Vụ - Truyền Giáo.”

 

Theo tinh thần Công Đồng Vat. II: “Ân Sủng – Thực Tại”; “Khoa học - Hội Thánh.”

 

Mang tính tổng hợp Đông-TâyHầu trở thành những người: “Đạo Đức, Khôn Ngoan, Tự Tin,

 

Kiên Quyết, Nhìn Xa Trông Rộng, và có Tinh Thần Tông Đồ Thực Thụ.[6] Biết “Hợp Tác Phục Vụ Hữu

 

Hiệu” với hàng Giáo Phẩm và những người thiện chí để góp phần thiết lập một Giáo Hội thực sự, kiến

 

tạo mùa xuân Hội Thánh và Dân Tộc.

 

2.3. Nhận định

 

Đào luyện là ý định của Thiên Chúa và là chủ trương của Giáo Hội. Hơn nữa, còn là sự tồn tại

 

của mỗi con người, của Giáo Hội và của Dân Tộc. Đúng như nhận định của Alvin Toffler: “Người

 

nào không được đào luyện sẽ bị xã hội loại bỏ; dân tộc nào không được đào tạo sẽ bị đào thải.”

 

Tuy nhiên, kết quả sau cùng vẫn còn tuỳ thuộc vào Ơn Chúa, như Chúa đã dạy: “Không có

 

Thầy các con không thể làm được gì.” Vì thế, hai yếu tố “Cầu Nguyện và Hy Sinh” là then chốt và chủ

 

yếu, thẳm sâu, để tạo chuyển biến và làm nên mùa xuân Hội Thánh và Dân Tộc.

 

2.4. Phân Khoa Đào Luyện

 

2.4.1. Khoa Linh Đạo

 

Gồm các môn có liên quan tới đời sống tâm linh.

 

Ví dụ: Linh Đạo - Tu đức, Thánh Kinh, Kitô học, Thánh Mẫu học, Tín Lý,  Bí Tích, Phụng Vụ…

 

2.4.2. Khoa Mục Vụ

 

Gồm các môn có liên quan tới đời sống mục vụ.

 

Ví dụ: Mục Vụ, Giáo Luật, Giáo Hội, Luân Lý, Lãnh Đạo, Quản Trị, Triết Lý, Nhân Bản, Kinh Tế,

 

Chính Trị, Truyền Thông…

 

2.4.3. Khoa Truyền Giáo

 

Gồm các môn có liên quan tới đời sống truyền giáo.

 

Ví dụ: Truyền Giáo Học, Văn Hóa, Xã Hội, Tâm Lý, Dân Tộc, Tín Ngưỡng, Tôn Giáo…

 

2.5. Phương Thức Đào Luyện

 

2.5.1. Đơn giản

 

Gồm 1 Ý, 2 Hình, 1 Lời Khuyên

 

2.5.2. Tương tác: (Hiện đại, hiệu quả tốt)

 

- Giảng viên và Học viên cùng tham gia thảo luận đề tài.

 

- Học viên về nghiên cứu, viết bài tham cứu (tiền luận án).

 

- Hội thảo chung, đặt câu hỏi, góp ý, phê bình, ứng dụng.

 

- Tổng kết (Mọi người cùng học hỏi lẫn nhau).

 

2.5.3. Công giáo tiến hành

 

          Xem, Xét, Làm

 

2.5.4. Văn Hóa

 

          Nhận Thức, Tổ Chức, Ứng Xử

 

2.5.5. Cursillo

 

          Nghe, Viết riêng, Cùng Vẽ, Hội Thảo, Làm

 

2.5.6. Nghị luận

 

          Luận đề. Luận điểm 1, 2, 3.

 

         Trong mỗi luận điểm, cần đưa ra 1,2 luận cứ.

 

         Sau mỗi luận điểm, đều có tiểu kết.

 

         Sau cùng là đại kết: Tóm tắt và mở rộng.

 

2.5.7. Đại học

 

          Đọc sách. Tóm sách.  Suy tư.  Phê bình.  Áp dụng.

 

          (Vào môi trường văn hoá, giúp người khác sống.)

 

          Nêu 3-5 câu hỏi.

 

          Hội thảo.

 

          Định đề.

 

          Viết khảo luận.

 

          Làm luận án.

 

2.6. Chiều Kích Đào Luyện (Theo gương Chúa Giêsu)[7]

 

2.6.1. Tâm Linh

 

2.6.2. Tinh Thần

 

2.6.3. Thể Chất

 

2.7. Điểm Nhấn Đào Luyện

 

2.7.1. Đón nhận Thánh Thần

 

2.7.2.  Nghi thức sai đi

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)[1]
. Công đồng Vat.II, Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, Lời mở đầu, tr. 528.

[2]. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Zenit, 9-03-2010.

3. Công Đồng Vat. II, Sắc Lệnh Truyền Giáo, 21.

4. Tông Huấn, Người Kitô Hữu giáo Dân, 57.

[5]. EA45c.

[6]. Dom J.B. CHAUTARD, L’AME DE TOUT APOSTOLAT (Paris, Lyon, 1915), p. 168.

[7] Lc 2: 40.

Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3

VIDEO

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Daiveritas

  Emlalinhhoncuaanh

  Nhintuvatican

  Giaodanloanbaotinmung

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Thongdiepphucsinh2018

  Nhintuvatican

  DaiVatican

  Tổng thống Donald Trump nói về ân sủng Chúa

  Nhintuvatcan

  Daivatican

  Daichanlyachau

  Nhintuvatican

  NhintuvaticanDientu

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Daivatican

  ChanLyAChau

  ́́́́Tam muoi nam thanh lap giao phan Vinh Long

  Chanlyachau 8:30

  Chanlyachau

  Daicatican

  Nhintuvatcan

  Thoisu

  Thoisu

  Daiveritas

  Daiveritas

  LeGiangSinh

  Nhac Giang Sinh 2018

  Suyniemvoiducthanhcha

  Vatican

  tintucvatican

  LeAnTangDucCha Dom.

  Daivatican

  Veritas

  nhintuvatican

  Daivatican

  nhintuvatican

  Hangdakienlao

  Hangda

  Hangda2017

  Chanlyachau

  Nhintuvatican

  daivatican

  Chanlyachau

  Tintucvatican

  Bai Giang be mac

  Dien nguyen

  Be mac

  Khai mac dai hoi gioi tre 15 Thanh Hoa

  Van nghe giopi tre lan xv Thanh Hoa

  Dai phat thanh vatican

  nhintuvatican

  ky niem 40 nam linh muc

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
XÂY DỰNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG + GB. BÙI TUẦN
XÂY DỰNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG + GB. BÙI TUẦN
Cha Francesco Spinelli: đấng lập dòng chầu Thánh Thể và giúp người bệnh tật
Cha Francesco Spinelli: đấng lập dòng chầu Thánh Thể và giúp người ...
Sự dữ đi ngang qua những túi tiền
Sự dữ đi ngang qua những túi tiền