BÁO CÁO THƯỜNG HUẤN

TV/HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ, GIÁO HỌ & KHU

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

15-25/07/2014

 

 Kính đệ:

Đức Cha Giuse Giáo Phận,

Đức Cha Phụ Tá Giuse,

Cha Tổng Đại Diện,

Quí Cha Đại Diện,

Quí Cha Quản Hạt

Quí Cha,

Trọng Kính Quí Đức Cha và Quí Cha,

 

Trước hết, Chúng con xin biết ơn Quí Đức Cha và Quí Cha về thường huấn HĐMVGX, từ ngày 15/07 đến 25/07/2014, tại 09 Giáo Hạt.

Sau đây, chúng con xin báo cáo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhân sự, lượng giá.

 

1. Mục đích

1.1. Giúp học viên mỗi ngày hiểu biết về Người Giáo Dân và tự tin để:

“Xây Dựng Giáo Hội Tham Gia, Hiệp Thông vì Sứ Vụ trong  tinh thần Đồng Trách Nhiệm,” theo gương hai Thánh Bổn Mạng.

1.2. Học biết để thực thi Qui chế HĐMVGX.

1.3. Hiểu biết và thực hành năm “Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình.”

 

Yêu cầu

1.4. Nắm vững mô hình đào luyện Người Giáo Dân:

      “Mến Chúa, Yêu Người” dưới ánh sáng Công đồng Vat. II.

      (“Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo.”)

1.5. Điểm nhấn trong đào luyện:

      Nghi thức: “Đón nhận Thánh Thần và Lời Nguyện Sai Đi.”

 

2. Nội dung

2.1.  Hướng dẫn tổng quát: (Cha Hinh)

        Mô hình đào luyện hàng giáo dân: “Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo.”

2.2. Chuyên đề:

1.  “Đào luyện Nhân Bản HĐMVGX.” (Cha Matt. Ninh)

2.  Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình (Cha Giuse Thụy)

3.  Ôn tập về Nhiệm vụ của HĐMVGX, nhiệm vụ của từng người và của 4 ban mục vụ, Giáo Họ và Khu (Quí Cha Ủy viên Hạt)

 

3. Nhân sự

3.1. Giảng viên: Cha Matt. Ninh;  Cha Giuse Thụy;  Cha J. Hinh

      Cùng với Quí Cha Quản Hạt và 4 Quí Cha Ủy Viên UBMVGD 9 Hạt.

3.2.  Học viên: Đăng ký 1.500 Quí Chức.

        +  Hiện diện: 1.460

        +  Vắng: 40

 

4. Lượng giá

4.1. Ưu điểm

4.1.1. Giảng viên: Nhiệt tình, chuyên môn.

                           Thích ứng với khả năng tiếp thu của học viên.

                           Thực tế.

4.1.2. Học viên: Vui tươi, phấn khởi, ham học hỏi, kỷ luật, trách nhiệm.

4.1.3. Điểm nhấn: “Xác tín đón nhận Thánh Thần và ơn sai đi làm vườn nho Chúa.”    

4.1.4. Tài liệu: In thành tập cho từng học viên.

4.1.5. Mỗi Cha xứ đều nhận được một tập sơ mi tài liệu như các học viên.

4.2.2. Phương pháp truyền thông: Đã có tiến bộ hơn.

Đơn giản, thiết thực, dễ hiểu, lấy Phúc Âm làm chuẩn.

4.2.3. Thời điểm: Thuận lợi.

 

4.2. Khuyết điểm

4.2.1. Nhân sự tổ  chức

+ Chưa đồng bộ xác tín vào việc đào luyện giáo dân, nhất là đào luyện HĐMVGX

   là một ơn gọi khẩn thiết.

4.2.2. Học viên

+ Chưa nhận thức đủ về ơn gọi, sứ vụ, nhiệm vụ và quyền lợi của hàng giáo dân.

+ Chưa nhận thức tầm quan trọng của việc đào luyện và tự đào luyện.

+ Thiếu tự tin, vẫn còn thụ động, chưa mạnh dạn phát biểu trong hội thảo.

               

Kết luận:

1. Ý kiến của Đức Cha Giuse:

“Chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành, đặc biệt là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, theo tinh thần Công Đồng Vat. II, là một trong những mục vụ  ưu tiên của giáo phận và của Ủy Ban Giáo Dân Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Đào luyện có tính hệ thống, sư phạm, kỹ năng và mục tiêu, cần phải có thời gian.

Giáo phận  Long Xuyên đã đầu tư trong việc thường huấn này.”

 

2. Sau mỗi lần thường huấn, xin Quí Cha kiểm tra, tiếp tục đào luyện thêm, tạo điều kiện và động viên HĐMVGX tham gia, hy vọng dần dần sẽ tạo nên “Giáo Hội Tham Gia, Hiệp Thông vì Sứ Vụ, trong tinh thần Đồng Trách Nhiệm.” Hầu Phục Vụ Con Người “Cả Hồn, cả Tinh Thần cả Xác.”                                                                                        

                                                                                         Ngày 02 tháng 08 năm 2014

                                                                                           Tm/ UB/MVGD/GP/LX

                                                                                         Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh

Bài viết khác