CẢM NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN

CHÚA NHẬT THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A (08/06/2014)

[Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hội Thánh Kitô giáo được khai sinh vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày mà Thánh Thần Thiên Chúa cũng là Thánh Thần của Chúa Giêsu Kitô xuống trên các Tông Đồ là  cộng đoàn những người tin theo Chúa Giêsu và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Thánh Thần luôn đồng hành cùng Hội Thánh từ ngày đó đến nay. Nhưng trong đời sống đức tin, có những thời điểm người tín hữu như cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn sự hiện diện và tác động của Thánh Thần, như trong những ngày này: chúng ta có Đức Phanxicô trên ngôi vị Giáo Hoàng và chúng ta vừa mới có hai Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II là hai Thánh Giáo hoàng của Công Đồng Vatican II là Công Đồng của canh tân đổi mới và trở về nguồn.

Chúng ta hãy đọc lại những đoạn Thánh Kinh về Thánh Thần mà cảm nghiệm sâu sắc hơn nữa sự canh tân đổi mới mà Người đem đến cho các tâm hồn và Hội Thánh.

  

II. ĐỌC & LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 2,1-11): Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

 1Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!"

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Cr 11,3b-7,12-13): Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

3bThưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.       

 12Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 20,19-23): Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  

19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI  THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban Thánh Thần cho các môn đệ Chúa Giê-su trong ngày Lễ Ngũ Tuần khiến họ rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, để mọi người có mặt ở Giê-ru-sa-lem dịp lễ ấy đều có thể nghe và hiểu nội dung các bài giảng của các tông đồ.  

- Là Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, Đấng

* đã ban bình an cho các tông đồ: "Bình an cho anh em!”

* đã thổi hơi trên các tông đồ để ban Thánh Thần cho họ: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

* đã giao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các tông đồ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

* đã ban cho các tông đồ ơn tha tội: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng

* đã xuống trên các tông đồ để làm cho họ nên can đảm, mạnh mẽ và khôn ngoan,

* đã đổ tràn các đặc sủng trên các tín hữu để làm cho họ nên một cộng đoàn, một thân thể hiệp nhất, yêu thương và phong phú trong phục vụ và hoạt động.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta khám phá ra sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa hôm nay gồm hai nội dung:

- Nội dung thứ nhấtlà: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”

Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi xem  

+ Chúng ta đã thực sự đón nhận Thánh Thần chưa?

+ Chúa Thánh Thần thể hiện sự hiện diện và hoạt động của Người như thế nào trong tâm/trí và cuộc sống hàng ngày của chúng ta?

- Nội dung thứ hailà: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em!”

Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi xem

+ Chúng ta có ý thức về sứ mạng được sai đi của mình không?

+ Chúng ta thi hành sứ mạng ấy thế nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta?

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như người bạn sống với bạn mình, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuân phục!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay giáo huấn của Lời Chúa qua 4 bước:

- Bước 1:Đón rước Chúa Thánh Thần và đầu phục Người. Đã chịu Phép Rửa Tội và Thêm Sức là chúng ta đã đón nhận Chúa Thánh Thần vào lòng mình rồi. Nhưng có thể là chúng ta chưa ý thức về sự kiện đó và chưa biết cách sống với Chúa Thánh Thần đang ngự trong lòng chúng ta. Vậy chúng ta hãy đánh thức Người dậy bằng những lời cầu xin được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày: “Lạy Chúa Thánh Thần đang ngự trong lòng con, xin Người tỏ mình và hành động trong con!”

- Bước 2:Để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong/qua chúng ta. Trước hết, chúng ta phải tạo một khoảng tĩnh lặng trong tâm trí và cuộc sống của chúng ta để có thể nghe được tiếng của Chúa Thánh Thần. Kế đến, chúng ta hãy để Người thúc đẩy chúng ta làm những gì Người soi sáng. 

- Bước 3:Ý thức sứ mạng được sai đi của mình, nhờ/qua việc

* đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày,

* chia sẻ Lời Chúa trong nhóm nhỏ,

* học hỏi Thánh Kinh và cầu nguyện với Lời Chúa,

* rèn luyện tâm linh,

* thực thi các việc bác ái, từ bỏ và dấn thân.

- Bước 4:Thực thi sứ mạng được sai đi của mình, bằng cách

* chu toàn bổn phận trong gia đình, cộng đoàn và xã hội,

* tham gia đóng góp vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội,

* mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa và Tin Mừng. 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 Bình an cho anh em.Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, nhất là cho các dân tộc đang phải chịu cảnh chiến tranh tàn phá, để họ được hưởng một nền hòa bình chân chính và vững bền.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để mọi Ki-tô hữu được tràn đầy Thánh Thần của Chúa Ki-tô.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người”Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để mọi người biết quý trọng và triển khai các ơn huệ của Thánh Thần mà xây dựng cộng đoàn gia đình, giáo xứ và xã hội một cách hài hòa và vững mạnh. 

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhà truyền giáo thời nay để họ kiên trì trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

        

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

 

 

 

Bài viết khác