NGƯỜI GIÁO DÂN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

 

DẪN NHẬP

 

NHẬN THỨC

 

Chuyện kể rằng.

 

Một hôm, có người học trò đầy tâm huyết.

 

Trước khi ra trường, anh đã đến một “Thầy Minh Triết,” để xin “Lời-Khôn-Ngoan”.  

 

Như khuôn vàng thước ngọc.

 

Hầu làm hành trang lên đường cho cả đời mình.

 

Không may.  

 

Hôm ấy lại nhằm ngày tịnh khẩu.

 

Nên Thầy lấy giấy và viết:

 

“Nhận Thức”

 

Người học trò nhận lấy.

 

Đọc xong.

 

Rất đỗi ngạc nhiên, nhìn Thầy:

 

“Thưa Thầy, vắn tắt quá. Xin thầy vui lòng giải thích rộng hơn chút nữa”. 

 

Thầy lấy lại tờ giấy.

 

Viết tiếp: “Nhận thức, nhận thức, nhận thức”.

 

Người học trò nhíu mày. Vẻ tràn ngập ưu tư, anh khẩn thiết hỏi:

 

“Nhận thức là gì, thưa Thầy?”

 

“Thầy Minh Triết” lại ghi trên giấy:

 

“Nhận thức, nhận thức, nhận thức: nhận thức”. 

 

Ba lần viết, chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Nhận Thức”.

 

 

Ý NGHĨA

 

Quả thực, điều chúng ta không hiểu và không có ý thức, chúng ta sẽ nén nó lại.

 

Chúng ta không thay đổi.

 

Nhưng khi đã hiểu biết, tự nó sẽ thay đổi[1]

 

ĐỊNH HƯỚNG

 

Công bằng mà nói, giáo sĩ và tu sĩ đã có sự đóng góp mang tính quyết định trong những

 

thiên niên kỷ trước. Cũng vậy, theo cái nhìn tiên tri của Công Đồng Vat. II, người giáo dân

 

sẽ có một vai trò nổi bật trong thiên niên kỷ mới. 

 

Như thế, thực sự có phải Giáo Dân là Mùa Xuân của Hội Thánh ngày mai không? 

 

Khi Họ được nhận thức, thì sao?

 

Luận án “NGƯỜI GIÁO DÂN: THIÊN NIÊN KỶ MỚI” có mục đích giúp Dân Chúa nhận

 

thức. Đặc biệt giúp “Người Giáo Dân” nhận thức về “ƠN GỌI và SỨ VỤ” của mình trong

 

Giáo Hội và giữa Thế Giới. Dưới ánh sáng Công Đồng Vat. II. Trong tầm nhìn Thiên Niên

 

Kỷ Mới: “Nền Văn Minh Châu Á Thái Bình Dương.”

 

ĐÀO LUYỆN

 

Từ hiểu biết ấy, “Người Giáo Dân” sẽ được Giáo Hội chú tâm, khẩn trương đào luyện và tự

 

đào luyện chính mình. Đặc biệt là đào luyện lớp “Người Giáo Dân Lãnh Đạo” cơ sở. Hầu

 

góp phần làm nên Mùa Xuân Hội Thánh và Dân Tộc Việt Nam.

 

Nội dung đào luyện bao gồm nhiều chiều kích, nhiều lãnh vực thực tiễn. Dựa trên bốn nền

 

tảng: Phúc Âm, Công Đồng Vat. II, Văn Hóa Hiện đại, Văn Hóa Việt Nam.

 

Đặc biệt tập trung vào Chúa Kitô với ba Mô Hình. Phù hợp với ba mùa Phụng Vụ trong

 

Giáo Hội.

 

CỤ THỂ BA MÔ HÌNH

 

1. Mùa Giáng Sinh

 

Làm Người: “Thể Chất, Tinh Thần, Tâm Linh”

 

2. Mùa Thường Niên

 

Sống Đạo và Truyền Đạo: “Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo”

 

3. Mùa Phục Sinh

 

Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa: “Tin Và Sống Chân, Thiện, Mỹ”.

 

 

PHƯƠNG PHÁP

 

Với phương pháp:

 

1. “Toàn diện lịch sử cụ thể”.

 

2. Đường hướng “Khôn Ngoan - Mục Vụ” của Công Đồng Vat. II.

 

3. Văn Hóa Hiện Đại.

 

4. Văn hóa khu vực Á Châu, đặc biệt là Văn Hóa Trung Hoa.

 

5. Văn hóa Việt Nam.

 

Tất cả sẽ giúp Dân Chúa nhận thức về "Người Giáo Dân."

 

Nhờ thế, trước hết Hàng Giáo Phẩm tái khẳng định về ơn gọi và sứ vụ người giáo dân. Và

 

ở đây, Hàng Giáo Dân cũng biết mình là ai.

 

Đó là điều cần thiết để Dân Chúa “Biết mình, biết người”[2]. Hầu góp phần dựng lại thành

 

công mùa xuân Hội Thánh và thế giới. Vì từ hiểu biết đó, Hàng Giáo Phẩm đầu tư đào

 

luyện Hàng Giáo Dân trưởng thành. Hàng Giáo Dân tự đào luyện trưởng thành chính

 

mình.

 

Đào luyện phải đáp ứng thời đại. Mặc dầu nguyên tắc không bao giờ đổi, vì phát xuất từ

 

chân lý Phúc Âm, ví dụ: “Mến Chúa - Yêu Người”. Nhưng phương pháp có thể thay, vì lệ

 

thuộc văn hóa, nên biến đổi theo văn hóa.

 

Do đó, phương pháp đào luyện “Mến Chúa - Yêu Người” được áp dụng thời nay là đào

 

luyện “Linh Đạo - Mục Vụ”. Đào luyện Linh Đạo là đào luyện “Mến Chúa”; đào luyện Mục

 

Vụ là đào luyện “Yêu người”. Thông điệp đầu tay của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI:

 

“Thiên Chúa là Tình Yêu” chứng minh đường hướng đó[3].

 

Tóm tắt:

 

1. Đào luyện

 

“Làm Người  –  Sống Đạo và Truyền Đạo  –  Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa.”

 

2. Đổi mới Cơ Chế Mục Vụ

 

Khi được trang bị tương đối về đời sống “Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo”, người Giáo Dân

 

Lãnh Đạo, sẽ tự tin đồng trách nhiệm với Hàng Giáo Phẩm, trong “Cơ Chế Mục Vụ Hiệp

 

Thông” đã được ĐỔI MỚI theo tinh thần Công Đồng Vat. II và hội nhập vào tinh thần Văn

 

Hóa Việt Nam.

 

Thời đại của chúng ta cũng là thời đại không ngừng đổi mới, nên tinh thần đổi mới của

 

Công Đồng Vat. II được áp dụng triệt để trong tổ chức Hội Thánh. Đổi mới Hội Thánh để

 

Hội Thánh trở nên dấu chỉ và dụng cụ Hiệp Thông với Chúa và với toàn thể nhân loại hầu

 

đem ơn cứu độ cho toàn thể thế giới[4].

 

3. Cụ thể

 

Do đó, chúng ta sẽ đề cập tới các vấn đề chính sau đây:

 

- Nhận thức:

 

+ “Người giáo dân là ai? 

 

+ Họ có ơn gọi và sứ vụ cũng như quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể gì trong Giáo Hội và giữa

 

Trần Thế.”

 

- Từ hiểu biết ấy sẽ dẫn tới việc đào luyện:

 

+ “Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo.”

 

- Đưa Họ vào Phục vụ trong Cơ Chế Mục Vụ “Hiệp Thông,” đã được Đổi Mới.

 

 

KẾT LUẬN

 

Mục đích chung vẫn là phục vụ hạnh phúc con người toàn diện và toàn thể, cả hồn, cả tinh

 

thần, cả xác, cả đời này cả đời sau. Hy vọng người giáo dân nói chung, đặc biệt là người

 

giáo dân lãnh đạo, được đào luyện chuyên biệt, sẽ góp phần làm nên Mùa Xuân Hội

 

Thánh và hạnh phúc Con Người. Mở rộng Nước Trời. Xây dựng Hội Thánh.  Góp phần

 

thay đổi Thế Giới.

 

Đây là lúc Hàng Giáo Phẩm và Hàng Giáo Dân, cùng liên đới trách nhiệm, dấn thân yêu

 

thương phục vụ Giáo Hội một cách tích cực và hữu hiệu. Nhờ đó, cũng sẽ góp phần làm

 

nên Mùa Xuân Dân Tộc Việt Nam.

 

Quả thực, những việc làm đó, sẽ góp phần thiết lập và làm nên một Giáo Hội thật sự, trong

 

một đất nước Việt Nam anh hùng, độc lập, phồn vinh. Điểm hội tụ rực sáng của nền văn

 

minh Biển, nền Văn Minh Châu Á Thái Bình Dương. Nơi diễn ra hai nền Văn Minh “Đông –

 

Tây Hòa Hợp” của thiên niên kỷ mới.

 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 [1]
Anthony De Mello, S.J., Awareness, Image Books – Doubleday, 1992, 66.

[2] Triệu Truyền Đống, Phương Pháp Biện Luận, NXB Phúc Đán, 1996, 248: Tôn Tử Binh Pháp,“Biết mình biết người trăm trận trăm thắng.”

[3] Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, Thông Điệp đầu tay “Thiên Chúa Là Tình Yêu.”

[4] Công Đồng Vat. II, MV, 3, 76; , 5, 19.

Bài viết khác