CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN

KHÓA II: GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

 

ĐỀ TÀI  V

ĐỨC GIÊSU NÓI VỀ CHA 

 

I. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

1.1 Trong Phúc âm và trong Kitô giáo mặc khải của Đức Giêsu về Thiên Chúa Cha quan trọng như thế nào?

1.2 Theo Phúc âm, giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha có mối tương quan ra sao? Cho vài dẫn chứng.

 

II. HỌC HIỂU GIÁO LÝ

2.1 Cách diễn tả độc đáo của Thánh sử Luca.

Để diễn tả mối tương quan mật thiết giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha, Thánh Luca có cách riêng của mình là để lời nói đầu tiên và cuối cùng của Đức Giêsu đều là lời nói về Cha hay với Cha:

* Lời nói đầu tiên: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 49).

* Lời nói cuối cùng:“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay  Cha” (Lc 23, 46).

2.2 Thiên Chúa mặc khải cho biết Đức Giêsu là ai? có mối tương quan nào với Thiên Chúa.

* Lần thứ nhất là trong biến cố Đức Giêsu chịu phép Rửa của Gioan  (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11): “Vừa lên khỏi nước, Đức Giêsu liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: ‘Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con’” (Mc 1,10-11).

* Lần thứ hai trong biến cố Đức Giêsu hiển dung:(Mt 17,1-9; Mc 9,1-9): “Ong (Phêrô) còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủcác ông và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng:‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người’” (Mt 17,5).

2.3 Đức Giêsu ý thức về mối tương quan mật thiết của Người với Thiên Chúa Cha.

(1) “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian về với Chúa Cha… Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên…. ” (Ga 5,17)

(2) “Thật Thày bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thày sai đến là đón tiếp Thày, và ai đón tiếp Thày là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,29).

(3) “Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: “Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.” (Ga 13,31-32).

(4) “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người…..Ai  thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. (Ga 14,6-7.9.11)

(5)“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với Người ấy.” (Ga 13,21-22).

2.4 Đức Giêsu nói hay cầu nguyện với Thiên Chúa Cha.

(1) Lời ngợi khen: ”Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha.  (Mt 11,25).

(2) Lời cảm tạ: “Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.”  (Ga 11,41-42).

(3) Lời xin vâng: “Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin  đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

2.5 Đức Giêsu nói về Thiên Chúa Cha:

(1) Tình thương vô bờ bến của Cha: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

(2) Cha là Đấng đã sai Đức Giêsu đến: “Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi” (Ga 7,28-29).

(3) Cha làm chứng cho Đức Giêsu, Con của Người: “Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Các ông không biết tôi cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi.” (Ga 8,18-19).

(4) Không ai biết Cha trừ Con: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27).

(5) Cha luôn làm việc: “Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17).

(6) Cha luôn khoan dung tha thứ là chân lý được diễn tả trong ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Dụ ngôn chiên bị mất (Lc 15,4-7), đồng bạc bị đánh mất (Lc 15,8-10) người cha nhân hậu hay người con hoang đàng (Lc 15, 11-32): Thiên Chúa Cha luôn tìm kiếm những người lầm lạc, để đem họ về; Thiên Chúa luôn ngóng chờ con cái xa đường, lạc lối, sẵn sàng thứ tha tất cả để cho họ đoàn tụ trong gia đình của Cha. Khi tội nhân ăn năn trở lại thì Cha chia sẻ niềm vui nỗi mừng với mọi người bằng yến tiệc linh đình.

(7) Cha biết con cái cần gì và luôn quan phòng, chăm lo cho con cái (Mt 6, 25-34).

(8) Cha mời gọi mọi người vào làm việc trong vườn nho của Cha tức cộng tác với Cha làm cho Nước Trời được mở rộng (Mt 20,1-16).

2.6 Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Abba (Cha) và dạy chúng ta cách cầu nguyện với Cha.

 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

“Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”(Mt 5,5-13)

Trong Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu dạy chúng ta xin những điều có liên quan trực tiếp đến Cha trước (danh, nước và ý Cha) rồi sau đó mới xin những ơn cần thiết cho phần hồn phần xác của chúng ta (lương thực hằng ngày, ơn tha tội, ơn không sa ngã và ơn thoát khỏi sự dữ).

Ở chỗ khác Đức Giêsu dạy chúng ta phải biết tin tưởng và kiên trì trong cầu nguyện: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.”(Mt 7,7-11).

 

III. ỨNG DỤNG THỰC HÀNH

3.1 Nhận thức về mối tương quan mật thiết giữa Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa.

3.2 Biết ơn và cảm tạ Đức Giêsu đã giúp chúng ta biết về Cha.

3.3 Nỗ lực sống tình con thảo với Cha theo gương Chúa Giêsu Kitô.

 

IV. TRAO ĐỔI CHIA SẺ

4.1 Trong các điều được trình bày trong đề tài này, anh chị tâm đắc về điều nào nhất?

4.2 Để thể hiện tình con thảo với Cha, chúng ta phải sống thế nào?

4.3 Để thể hiện tình con thảo với Cha, anh chị đã sống như thế nào và đã dạy dỗ con cái anh chị như thế nào?

4.4 Hội thánh được gọi là Gia đình Thiên Chúa trong đó Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em với nhau. Trong giáo xứ và hội đoàn, anh chị có cảm nghiệm được tình Cha con (giữa Thiên Chúa và anh chị) và tình anh chị em (giữa giáo dân, hội viên với nhau) không? Nếu có thì nhờ đâu? nếu không thì cho biết tại sao?

 

V. CẦU NGUYỆN

 

VI. QUYẾT TÂM   

6.1 Siêng năng đọc và suy niệm Phúc Am để hiểu hơn về Chúa Giêsu, về Cha.

6.2 Học cùng Chúa Giêsu cách thể hiện tình con thảo với Cha.     

6.3 Nhờ Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần đi sâu vào mối tương quan mật thiết với Cha.

 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Ngày 18 tháng 01 năm 2003

Bài viết khác