CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN

  KHÓA II- GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

 

ĐỀ  TÀI  IX

ĐỨC GIÊSU THIẾT LẬP GIÁO HỘI 

 

I. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

          Mỗi tổ thảo luận với nhau về một trong hai câu hỏi sau đây:

1.1 Nếu muốn thành lập một công ty, xí nghiệp, một hội.. thì anh chị phải làm những gì để công ty, xí nghiệp, hội của anh chị có thể tồn tại và phát triển? (vốn, cơ sở, giấy phép kinh doanh hoặc sản xuất hoặc dịch vụ, ê-kíp lãnh đạo và người đứng đầu bộ máy điều hành, sản xuất và kinh doanh, thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho trường hợp một công ty xí nghiệp; đường hướng, tinh thần, kế hoạch, tổ chức, quần chúng ủng hộ  cho trường hợp một hội).

1.2 Theo các Sách Phúc Am tường thuật lại thì Đức Giêsu đã làm những gì để thiết lập, duy trì và phát triển Giáo hội?

1.3 Học lịch sử, các anh chị biết Giáo hội Công giáo đã trải qua những giai đoạn đen tối, thử thách, bách hại….nhưng Giáo hội vẫn tồn tại và ngày càng phát triển, ngày càng trung thành hơn với Đấng sáng lập. Do đâu?

 

II. HỌC HIỂU GIÁO LÝ

Dựa vào Phúc Am chúng ta sẽ tìm hiểu xem Đức Giêsu đến trần gian với mục đích gì và để được mục đích ấy Người đã làm những gì?

2.1 Mục đích của Chúa Giêsu khi đến trần gian:

“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”(Ga 3,16).

2.2 Đức Giêsu thực hiện mục đích của mình bằng nhiều cách khác nhau:

(1) Lao động cật lực: rao giảng, giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỉ, cầu nguyện, làm phép lạ, chịu chết và phục sinh (đọc cả 4 Phúc Am).

(2) Gọi và chọn các môn đệ, lập thành nhóm mười hai, nhóm bẩy mươi hai, huấn luyện và sai họ đi rao giảng: (Mt 4, 18-22; Mc 1,14-20; Lc 5,1-11).

(3) Đưa ra tinh thần, luật lệ trong bài giảng trên núi thường được gọi là Hiến Chương Nước Trời (Mt 5,1-12; Lc 6, 20-23).

* Thật ra bài giảng trên núi của Đức Giêsu không dừng lại ở phần công bố Tám Mối Phúc mà bao gồm tất cả những giáo huấn về đời sống người & cộng đoàn môn đệ: là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian (Mt 5,13-16), sống công chính (Mt 5,20), không giận ghét, không mắng mỏ, chửi rủa anh em (Mt 5,21-26), không ngoại tình, không ly dị (Mt 5,27-32), không thề thốt mà sống trung thực (Mt 5,33-37), chẳng những không được trả thù mà phải yêu cả kẻ thù, theo gương hoàn thiện của Cha (Mt 5,38-48), bố thí cách kín đáo (Mt 6,1-4), cầu nguyện nơi kín đáo (Mt 6,5-6), cách và kinh cầu nguyện đẹp Ý Cha (Mt 6, 8-15), ăn chay cách kín đáo (Mt 6,16-18), tích trữ của cải không hư nát (Mt 6,19-21), giữ mắt sáng (Mt 6,22-23), chỉ làm tôi Thiên Chúa mà không làm tôi tiền của (Mt 6,24), tin tưởng vào Chúa Quan Phòng (Mt 6,25-34), không xét đoán (Mt 7,1-5), không phí phạm của thánh (Mt 7,6), kiên trì trong cầu nguyện (Mt 7,7-11), sống theo khuôn vàng thước ngọc của Phúc âm (Mt 7,12), chọn đường hẹp (Mt 7,13-14), sinh quả tốt (Mt 7,15-20), là môn đệ chân chính (Mt 7,21-27), từ  bỏ mọi sự vì Chúa (Mt 8,18-22; 10,37-39), dũng cảm trong sứ mạng (Mt 10,26-33), trở nên thành viên đích thực của gia đình Chúa Giêsu (Mt 12,46-50), hiểu, yêu mến và tìm kiếm Nước Trời (xem các dụ ngôn về Nước Trời trong đề tài V), ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18,1-4), đừng làm cớ cho người ta sa ngã (Mt 18,5-11), sửa lỗi anh em ( Mt 18, 15-18), anh em tha thứ cho nhau ( Mt 18, 21-35), không  ly dị ( Mt 19, 1-9), tự nguyện sống khiết tịnh  (Mt 19, 10-12), Đức Giêsu với trẻ em  (Mt 19, 13-15), người thanh niên có nhiều của cải (Mt 19, 16-22), người giầu có khó vào Nước Trời (Mt 19, 23-26), phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu (Mt 19, 27-30), ai làm lớn phải phục vụ (Mt 20,24-28),  v.v…

* Nhưng giáo huấn của Đức Giêsu không chỉ là những lời Người nói mà còn là (và nhất là) những việc Người làm nữa như Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa đã khẳng định:

“Công cuộc mạc khải này được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau. Nên các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ bày tỏ, củng cố giáo lý và những điều được giải thích qua lời nói. Còn lời nói thì công bố các việc làm và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Nhờ mạc khải này, chân lý thâm sâu về Thiên Chúa cũng như về phần rỗi con người, được sáng tỏ nơi Chúa Kitô, Đấng trung gian, đồng thời là sự viên mãn của toàn thể mạc khải”(số 2).

Về các việc làm của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có những hành động quan trọng sau đây: Con Một Thiên Chúa đầu thai trong lòng Đức Maria, sinh ra ở Bêlem được đặt tên là Giêsu và lớn lên ở Nadarét (Lc 1,26-38; 2,1-52);  Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả, sống trong hoang địa, chịu ma quỉ cám dỗ (Mt 3,13-17; 4,1-11); Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, giảng dạy và chữa bệnh (Mt 4,13-25), kêu gọi ông Mátthêu (Mt 9,9), sai mười hai tông đồ đi giảng (Mt 10,1-16); Đức Giêsu chữa người phong cùi, (Mt 8,1-4), chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Mt 8,5-13), chữa bà mẹ vợ ông Phêrô (Mt 8,14-15), chữa mọi kẻ ốm đau (Mt 8,16-17), chữa hai người bị quỷ ám (Mt 8,28-34), chữa người bại liệt (Mt 9,1-7), chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mt 9,18-26), chữa hai người mù (Mt 9,27-31), chữa người câm bị quỉ ám (Mt 9,32-34);  Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi, (Mt 9,10-13), thương dân chúng lầm than (Mt 9,35-38), Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-20), Đức Giêsu lập phép Thánh Thể  (Mt 26,26-29), Đức Giêsu cầu nguyện tại vườn Ghếtsêmani (Mt 26,36-46), Đức Giêsu bị bắt  (Mt 26,47-56), Đức Giêsu ra trước  Thượng Hội đồng  (Mt 26,57-67), Đức Giêsu ra trước tòa tổng trấn Philatô  (Mt 27,11-26), Đức Giêsu phải đội vòng gai (Mt 27,27-31), Đức Giêsu chịu đóng đinh thập giá (Mt 27,32-38), Đức Giêsu bị nhục mạ (Mt 27,39-44), Đức Giêsu trút linh hồn (Mt 27,45-56), Đức Giêsu hiện ra tại Galilê, và sai môn đệ đi đến với muôn dân (Mt 28,16-20).

(4) Chúa Giêsu xây dựng Giáo hội trên nền tảng lòng tin của Phêrô và của cộng đoàn các môn đệ:

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh  là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (câu 18-19  trong Mt 16,13-20).

(5) Chúa Giêsu hứa và đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ và các tín hữu đầu tiên để Thánh Thần biến đổi các ngài và cộng đoàn tín hữu để họ sống theo Người và thực hiện sứ mạng Người giao:

(5a) Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ:

      “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thày…, Thày  nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không dến  với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Thầy còn nhiều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,5-13a).

            (5b) Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ:

     “Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.  Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.  Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2,1-4).

           (5c) Chúa Thánh Thần biến đổi các Tông Đồ từ những người nhát gan thành những người dũng cả, từ những người bình thường thành những người thông thái. Các Tông Đồ mạnh dạn rao giảng Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh (Cv 3,1-25), không sợ hãi đối đầu với vua chúa quan quyền (Cv 4,1-22), kiên cường trước cơn bách hại (Cv 4,23-31).

          (5d) Chúa Thánh Thần biến đổi các tín hữu từ những cá nhân riêng lẻ, ích kỷ, nhát sợ thành một cộng đoàn yêu thương, nhiệt thành, đoàn kết, chia sẻ nâng đỡ nhau:

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ Bẻ Bánh và cầu nguyện không ngừng.

Mọi nguời đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi  làm lễ tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 42-47).

(6) Chúa Giêsu đã long trọng hứa với các môn đệ trước khi về Trời: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” (Mt 28,20)

 

III. ỨNG DỤNG THỰC HÀNH

3.1 Có một nhận thức và hiểu biết đúng đắn về những việc Chúa Giêsu Kitô đã làm để xây dựng cộng đoàn Giáo hội và có những tâm tình cảm tạ, biết ơn phù hợp đối với Người.

3.2 Vững tin vào lời hứa của Chúa Giêsu về sự hiện diện thường xuyên của Người trong Giáo hội “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20) nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, bị bách hại và sa sút tinh thần hay lòng đạo.

3.3 Tích cực tham dự vào: đời sống của Giáo hội (là đời sống Tin-Cậy-Mến, Phụng vụ, Bí tích, Bác Ai và Phục vụ theo mẫu Cộng đoàn Tông Đồ Công vụ) & vào sứ mạng của Giáo hội (là sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân, nhất là cho những người nghèo).

 

IV. TRAO ĐỔI CHIA SẺ

           4.1 Từ xưa đến nay, anh chị đã dùng những phương thế nào để hiểu rõ chủ ý và ước mong của Chúa Giêsu về Giáo hội mà Người thiết lập?

           4.2 Anh chị đã cộng tác với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Người như thế nào khi tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội (cụ thể là của gia đình, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội Việt Nam)?

 

V. CẦU NGUYỆN

5.1 Cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho giáo phận và giáo xứ của anh chị được mỗi ngày một canh tân theo tinh thần của Phúc Am và Công đồng Vatican II

5.2 Cầu nguyện cho anh chị em học viên để mọi người nhận được ơn Chúa cách dồi dào trong thời gian tham dự Khóa đào tạo này và biết chia sẻ những ơn phúc ấy cho người khác, nhất là cho những anh chị em lương dân sống chung quanh.

 

VI. QUYẾT TÂM   

6.1 Tìm mọi cơ hội để hiểu biết hơn Ý Chúa về Giáo hội hâu tăng thêm lòng mến yêu và gắn bó.

6.2 Nỗ lực noi gương Chúa Giêsu Kitô và thực thi giáo huấn của Người về cách sống của người/cộng đoàn môn đệ trong khi tham gia cách tích cực và cụ thể vào việc xây dựng cộng đoàn gia đình, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội Việt Nam thành một cộng đoàn mà Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô mong muốn.

 

 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Ngày 31 tháng 01 năm 2003

Bài viết khác