Kinh Ngày Chúa Nhật : (Đọc trong Ngày Chúa Nhật)

 

 

 

 

Kinh Nghĩa Đức Tin :
Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.


Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

MƯỜI ĐIỀU RĂN:
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Sáu Điều Răn Hội Thánh
Hội Thánh có sáu điều răn:
Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:
Thứ nhất: Là phép Rửa Tội
Thứ hai: Là phép Thêm Sức
Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa
Thứ bốn: Là phép Giải Tội
Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh
Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh
Thứ bảy: Là phép Hôn Phối

Thương người có mười bốn mối
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Cải tội bảy mối có bảy đức
Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

Phúc Thật Tám Mối

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.Kinh cầu Tên rất thánh Đức Chúa Giêsu
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con (Câu nào cũng thưa như vậy).
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời Thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng sống.
Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu là ánh sáng thanh sạch, Chúa sáng láng đời đời.
Chúa Giêsu là Vua vinh hiển.
Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng công chính.
Chúa Giêsu là con Đức Bà Maria đồng trinh.
Chúa Giêsu rất đáng yêu mến.
Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm.
Chúa Giêsu là Chúa mạnh mẽ.
Chúa Giêsu là Cha thật đời sau.
Chúa Giêsu là Sứ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Chúa Giêsu phép tắc vô cùng.
Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần.
Chúa Giêsu chịu luỵ mọi đàng.
Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch sẽ.
Chúa Giêsu yêu mến chúng con.
Chúa Giêsu là Chúa sự bằng an.
Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống.
Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức.
Chúa Giêsu sốt sắng thương yêu linh hồn người ta.
Chúa Giêsu là Chúa thật chúng con.
Chúa Giêsu là chốn chúng con ẩn dật.
Chúa Giêsu là Cha kẻ khó khăn.
Chúa Giêsu là kho tàng các giáo dân.
Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành.
Chúa Giêsu là sự sáng thật.
Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan hằng có đời đời.
Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô cùng.
Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống chúng con.
Chúa Giêsu là sự vui mừng cách thánh thiên thần.
Chúa Giêsu là vua các thánh Tổ Tông.
Chúa Giêsu là Thầy các thánh Tông đồ.
Chúa Giêsu là Đấng dạy dỗ các thánh sử.
Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh tử vì đạo.
Chúa Giêsu là sự sáng soi các thánh hiển tu.
Chúa Giêsu là sự thanh sạch của các thánh đồng trinh.
Chúa Giêsu là triều thiên các thánh nam cùng các thánh nữ.
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Kẻo phải sự dữ.
Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)
Kẻo phạm tội lỗi.
Kẻo phải cơn Chúa giận.
Kẻo phải lòng mê tà dâm.
Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.
Kẻo trễ bỏ ơn Chúa soi lòng.
Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra.
Vì Đức Chúa Giêsu Hài đồng.
Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở xứng đáng Đức Chúa Trời thật.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc.
Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra và cùng chịu nạn.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng chịu bỏ tất tưởi trên cây Thánh Giá.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu yếu nhược rũ liệt.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu táng xác.
Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.
Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.
Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.
Vì Đức Chúa Giêsu vui mừng phước lạc.
Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiển sáng láng.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Lời nguyện
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con; các thánh ở trên trời, các người ở dưới thế, các quỷ ở trong hoả ngục, cùng kính sợ danh Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng cực mầu cực nhiệm phép tắc vô cùng; Đức Chúa Giêsu là đàng cực chính cực thật, ai mà theo đàng này thì được sống vui vẻ chẳng cùng. Chúng con xin hằng theo chân Đức Chúa Giêsu, kẻo lạc đàng sa hoả ngục khốn nạn vô cùng. Lại xin Đức Chúa Cha chớ chấp tội lỗi chúng con, ấy Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu đã ra đời làm người vì chúng con, ấy máu thánh Đức Chúa Giêsu đã chảy hết vì tội thiên hạ. Xin Đức Chúa Cha hãy xem Con xuống thế liều mình chịu nạn chịu chết cho hết cả và loài người ta, mà tha tội tha vạ cho chúng con, Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu cực tốt cực lành, cực vui cực sáng mà thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Giêsu cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần chẳng hay cùng chẳng hay hết. Amen.

Kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con (Câu nào cũng thưa như vậy).
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Trái tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất thánh Đức Mẹ đồng trinh.
Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi thứ Hai cho trọn.
Trái tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Đức Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.
Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã chịu xấu hổ nhuốc nhơ bội phần.
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.
Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Lời nguyện
Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa trông đến trái tim Con rất yêu dấu Chúa cùng những lời ngợi khen và những việc lành, Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Cầu Đức Bà
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).
Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ Giáo Hội.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ cực thanh cực tinh.
Đức Mẹ cực trinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là Toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.
Đức Ba như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như Đền vàng vậy.
Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
Nữ Vương các Thánh Tiên tri.
Nữ Vương các Thánh Tông đồ.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
Nữ Vương các Thánh Hiển tu.
Nữ Vương các Thánh Đồng trinh.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi.
Nữ Vương ban sự bằng yên.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lời Nguyện:
Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.

Kinh cầu Thánh Giuse
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
Chúa Kitô nhậm lời chúng con
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Thưa: Thương xót chúng con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Rất Thánh Đức Bà Maria
Thưa: Cầu cho chúng con
Ông thánh Giuse
Ông thánh Giuse là con vua Đavit có danh tiếng
Ông thánh Giuse là sự sáng các thánh Tổ phụ
Ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời
Ông thánh Giuse là Đấng thanh tĩnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh
Ông thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời
Ông thánh Giuse hằng bênh vực Đấng Kitô
Ông thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ
Ông thánh Giuse là đấng rất công bằng
Ông thánh Giuse là đấng rất thanh tịnh
Ông thánh Giuse là đấng rất khôn ngoan
Ông thánh Giuse là đấng rất mạnh bạo
Ông thánh Giuse là đấng rất vâng lời chịu lụy
Ông thánh Giuse là đấng rất trung nghĩa
Ông thánh Giuse là gương sự nhịn nhục
Ông thánh Giuse mến sự khó khăn
Ông thánh Giuse là mẫu mực các kẻ làm ăn
Ông thánh Giuse làm cho cách ăn nết ở mọi nhà nên trọng
Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh
Ông thánh Giuse là đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng
Ông thánh Giuse yên ủi các kẻ khốn nạn
Ông thánh Giuse làm cho kẻ liệt lào được cậy trông
Ông thánh Giuse là quan thầy các kẻ mong sinh thì
Ông thánh Giuse là đấng các ma quỉ khiếp sợ
Ông thánh Giuse phù hộ gìn giữ Hội thánh
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Chúa nhận lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Chúa thương xót chúng con
Đức Chúa Trời đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Người
Thưa: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người
Lời Nguyện:
Lạy Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng đã định liệu một việc cả thể quá, lưỡi chúng con nói ra chẳng được, là đã thương chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Con, thì chúng con xin Chúa con ban cho chúng con là kẻ kính nhận ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Chúa Con, là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Truyền Tin
Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia
Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia
Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, là đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

Hoa Quả
1. Bác Ái Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
2. Vui Vẻ Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
3. Bình An Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.
4. Kiên Nhẫn Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.
5. Nhân Từ Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.
6. Hòa Nhã Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.
7. Nhẫn Nại Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.
8. Hiền Lành Kìm hãm nóng giận.
9. Tin Tưởng Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.
10. Nhã Nhặn Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.
11. Tiết Ðộ Chế ngự những dục vọng.
12. Trong Sạch Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.

Bài viết khác