LINH ĐẠO KITÔ GIÁO LÀ GÌ

 

Linh đạo Kitô giáo  như thế nào để thăng tiến đời sống thiêng liêng

 

1. Nhận thức

 

1.1. Linh Đạo là gì?

 

Theo nguyên ngữ

 

-  Linh: Thần Khí, Thần Linh

 

-   Đạo: Con đường. 

 

+ Linh đạo là con đường “tinh thần của con người chú tâm lắng nghe Thần Linh của Thượng Đế,

 

từ bỏ con người cũ, và tham dự vào đời sống của Người, trở nên con người mới.[1]

 

1.2. Linh đạo Kitô Giáo là gì? 

 

1.2.1. Là con đường xây dựng và phát triển đời sống tâm linh.

        

Thực thi giới răn: “Mến Chúa.”

 

Hầu đạt tới Đức Kitô, theo lý tưởng của thánh Phaolô:

 

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi…”[1]

 

1.2.2. Là đời sống nội tâm.

 

Người tín hữu tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô.

 

Nhờ ân sủng và được linh hoạt bởi đức tin, đức ái và các nhân đức Kitô giáo khác. 

 

2. Đặc điểm

 

2.1. Kết hợp với Chúa Kitô - Ngôi Lời nhập thể

 

Đời sống mà cá nhân mỗi người, thông phần với Đức Kitô là chính đời sống đã có nơi Thiên-

 

Chúa-làm-người. Ngôi Lời Nhập Thể đã chia sẻ với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 

 

2.2. Sống trong tinh yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Đời sống tâm linh của người Kitô hữu liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa Ba Ngôi:

 

“Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian để chúng ta có sự sống và có một cách dồi dào.”[2]  Quả thật,

 

“Cùng đích tối hậu của mọi sự là, trong Đức Kitô tất cả mọi người được dựng nên nhờ tình yêu sáng

 

tạo của Thiên Chúa đều có thể tự do đến với Người và chia sẻ đời sống phong phú của Ba Ngôi cực

 

thánh.”[3]

 

 

3. Kết luận

 

Linh đạo và Linh  đạo Kitô giáo:

 

“Con đường nội tâm mà Người Kiô hữu sống kết hợp với, trong, nhờ Đức Kitô, và được chia sẻ đời

 

sống phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh.”

 

4. Ứng dụng

 

Công Đồng Vat.II sẽ làm rõ linh đạo này. (Xin đọc trong mục: Linh Đạo)

 

23-09-2013

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)[1]
Paul Evdokinov, The Struggle with God (Glen Rock, New York, Paulis Press, 1966), 41.

[2]Jn 10:10.

[3]Ronald Lawler, The Teaching of Christ, 256.

[4]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, Fortress Press, 2001, 10.

[5]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, Fortress Press, 2000, 30.

[6]Ibid., 377.

[7][7]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, Fortress Press, 2000.

[8]1Jn4:8.

[9]Geordon Mursell.  The Story of Christian Spirituality Two Thounsand Years, From East To West. Oxford, England, 2001, 36.

[10]Ibid., 367.

[11]Ibid., 337.

[12]Ibid., 337.

[13]Ibid., 337.

[14]Ibid., 366-367.

[15]Jordan AUMANN, OP. Spirituality Theology, 1980, 1993, p. 48-51.

Bài viết khác