MỤC VỤ LÀ GÌ

 

1.      Nhận thức

 

1.1. Ý nghĩa: Theo nguyên ngữ

-   Mục là mắt: Mục kích

+ Vụ là việc: Vụ việc

                              + Mục vụ là việc của mắt. 

                Một trong những chức năng của mắt là : “Coi xem để săn sóc.”

-    Mục là đứng đầu, đứng trên: Đầu mục

-    Mục là chăn nuôi súc vật: Mục súc

Trong Phúc Âm, hình ảnh Mục Tử, giúp chúng ta hiểu rằng, mục vụ là việc của người chăn chiên coi sóc đàn chiên.  Người chăn chiên biết mình và biết rõ nhu cầu từng con chiên.  

2.      Đặc điểm

Thực tế, “Mục Vụ” là việc chăm sóc Dân Chúa. Theo gương Mục Tử duy nhất là Đức Kitô. 

Như thế, mục vụ là quyền và bổn phận của toàn Dân Chúa. Không dành riêng ai.

3.  Ứng dụng

3.1. Mục vụ cá nhân:: Truy tìm mãnh lực

Để làm điều này, khoa tâm lý giáo dục, giúp truy tìm mãnh lực, để biết mình hoặc giúp người khác nhận biết mãnh lực của họ để phát huy thành sức mạnh tinh thần. Hầu thành đạt trong mọi lãnh vực cuộc sống. 

3.2.  Lãnh đạo tinh thần

Như thế, trong mối tương quan cá nhân, chúng ta có thể gọi mục vụ là lãnh đạo tinh thần.  Nhưng lãnh đạo tinh thần theo Kitô giáo thì sâu xa hơn nhiều.

3.3.  Nghệ thuật lãnh đạo Dân Chúa

Và theo Kinh Thánh, lãnh đạo tinh thần là một nghệ thuật phục vụ Dân Chúa, trong thời đại hôm nay, với những thách thức cần vượt qua để có thể phục vụ trong từng môi trường văn hóa. 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Bài viết khác