NGƯỜI GIÁO DÂN

 

THIÊN KỶ MỚI

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

NGƯỜI GIÁO DÂN THIÊN KỶ MỚI

 

 

1. MỤC ĐÍCH

 

 

LUẬN ÁN "NGƯỜI GIÁO DÂN THIÊN NIÊN KỶ MỚI" có mục đích giúp Người Giáo

 

Dân nhận thức về “ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ” của mình trong Giáo Hội và giữa thế giới.

 

Từ hiểu biết ấy, “Người Giáo Dân” sẽ được Giáo Hội chú tâm, khẩn trương đào

 

luyện và tự đào luyện chính mình.  Đặc biệt là đào luyện lớp “Người Giáo Dân

 

Lãnh Đạo” cơ sở. Hầu góp phần làm nên Mùa Xuân Hội Thánh và Dân Tộc Việt

 

Nam.

 

2. NỘI DUNG MÔ HÌNH ĐÀO LUYỆN

 

Nội dung đào luyện bao gồm chiều kích cuộc sống, Phúc Âm, văn hóa.

 

2.1. Chiều kích cuộc sống

 

"Tài, Đức, Sức”: Có Tài, có Đức mà không có Sức cũng đành bỏ đi.

 

2.2. Phúc Âm: Theo gương Chúa Giêsu, qua ba mùa Phụng vụ.

 

2.2.1. Mùa Giáng sinh: Làm Người

 

                        “Thể Chất, Tinh Thần, Tâm Linh”

 

2.2.2. Mùa Quanh năm

 

                              “Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo"

 

2.2.3. Mùa Phục sinh

 

    "Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa ngay đời này: Sống Chân, Thiện, Mỹ"

 

3. Mô hình ưu tiên

 

3.1. Trước hết, là đào luyện “LINH ĐẠO, MỤC VỤ, TRUYỀN GIÁO” theo tinh thần

 

Phúc Âm, Công Đồng Vaticano II, nền Văn Minh Hiện Đại và nền Văn Hóa Việt

 

Nam.

 

3.2. Đổi mới cơ chế mục vụ

 

Thứ đến, khi được trang bị tương đối về đời sống “Nội Tâm, Mục Vụ và Hoạt

 

Động Tông Đồ”, Người Tông Đồ Giáo Dân sẽ tự tin cộng tác, đồng trách nhiệm

 

với Hàng Giáo Phẩm, trong “Cơ Chế Mục Vụ Hiệp Thông” đã được ĐỔI MỚI 

 

theo tinh thần Công Đồng Vat.II. và hội nhập vào tinh thần Văn Hóa Việt Nam.

 

4. Phương thức

 

4.1. Toàn diện lịch sử cụ thể

 

4.2. Ân sủng và thực tại

 

4.3. Khôn ngoan - mục vụ: Hiệp nhất trong dị biệt

 

4.4. Nguyên tắc:  "Cả...Cả..."

 

5. Định hướng

 

Đây là lúc Hàng Giáo Phẩm và Hàng Giáo Dân, cùng liên đới trách nhiệm, dấn

 

thân yêu thương phục vụ Giáo Hội và Dân Tộc một cách hữu hiệu, qua con

 

đường mục vụ Đối Thoại và Hòa Giải trong môi trường văn hóa Việt Nam.

 

Việc làm đó, sẽ góp phần thiết lập và làm nên một Giáo Hội thật sự, trong một

 

đất nước Việt Nam anh hùng, độc lập, phồn vinh. Điểm hội tụ rực sáng của nền

 

văn minh Biển, nền Văn Minh Châu Á Thái Bình Dương: “Đông – Tây Hòa Hợp”

 

của thiên niên kỷ mới.

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D. Min.)


Bài viết khác