SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 

 TÌNH YÊU XÓA SẠCH TỘI LỖI

 

[CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C(16/06/2013)]

 

[2 Sm 12,7-10.13; Gl 2, 16.19-21; Lc 7, 36 - 8,3]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Qua các đoạn Thánh Kinh của Phụng Vụ Thánh Lễ hôm nay chúng ta thấy xuất hiện trước mặt Thiên Chúa hai con người “đáng tội”, một là vua Đa-vít “lừng danh”, hai là chị phụ nữ “vô danh” đều đáng phải trừng phạt, vì cả hai đều đã phạm tội mất lòng Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã thứ tha cho cả hai người, vì cả hai đều đã biết ăn năn sám hối. Thiên Chúa thứ tha vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Vua Đa-vít và chị phụ nữ được thứ tha vì cả hai người đều hết lòng yêu mến Chúa. Chỉ có Tình Yêu (của Thiên Chúa) mới có sức xóa sạch tội lỗi. Chỉ có tình yêu (của tội nhân) mới đáp lại được một phần nào, Tình Yêu Thứ Tha của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy chiêm ngắm tấm lòng từ bi bao la và cách hành xử quảng đại thứ tha của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước vua Đa-vít và người phụ nữ tội lỗi mà sám hối ăn năn và thay đổi cách sống.

            

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (2 Sm 12,7-10.13): Đức Chúa đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết. 7Sau khi vua Đa-vít phạm tội, ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. 9Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. 10Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.

 13Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.”

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong đọc 2 (Gl 2,16.19-21): Tôi sống, nhưng không cònphải tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.  16Thưa anh em, chúng ta biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.

19Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. 20Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 21Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hóa ra Đức Ki-tô đã chết vô ích.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 7,36 - 8,3): Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. 7/36 Một hôm có một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

39Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!" 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" 43Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm."

44Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 48Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." 49Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội? " 50Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

8/1Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh     

3.1.1 Bài đọc 1 (2 Sm 12,7-10.13) là đoạn Sách Sa-mu-en quyển thứ 2, kể lại cách đối xử của Thiên Chúa đối với vua Đa-vít và cách đối xử của ông vua này đối với Thiên Chúa. Về phía Thiên Chúa thì Người đã phù trợ Đa-vít tối đa. Đáng lẽ ra Đa-vít phải sống thánh thiện, phù hợp với những hồng ân đã nhận, thì Đa-vít lại lợi dụng chức quyền, địa vị của mình mà phạm tội ngoại tình và sát nhân, khiến Thiên Chúa buồn lòng. Nhưng Thiên Chúa vẫn mực yêu thương, phù trợ và thứ tha cho Đa-vít khi nhà vua nhận ra tội lỗi của mình mà sám hối ấn năn.

--> Qua câu chuyện mà đoạn Sách 2 Sm 12,7-10.13 tường trình lại, chúng ta thấy tấm lòng yêu thương và sức mạnh thứ tha của Thiên Chúa là Đấng đã đối xử trước sau như một với vua Đa-vít.

3.1.2 Bài đọc 2 (Gl 2,16.19-21) là những lời của Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Ga-lát, trong đó ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng tin mà người tín hữu đặt vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chính lòng tin ấy hay đúng hơn chính Chúa Giê-su Ki-tô làm cho người tín hữu nên công chính chứ không phải hành động này hay việc làm kia dù những việc ấy được thực hiện theo Lề Luật.  

--> Trong đoạn Thư Gl 2,16.19-21chúng ta thấy Chúa Giê-su Ki-tô mới là Cứu Chúa, mới là Đấng làm cho con người nên công chính. Lý tưởng của Ki-tô hữu không chỉ là cậy dựa vào Chúa Ki-tô mà còn là để Người sống trong tâm tư, lời nói và hành động của mình như Thánh Phao-lô đã đạt được: “Tôi sống, nhưng không còn  phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi.”

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 7,36 - 8,3) là bài tường thuật của Lu-ca về câu truyện người phụ nữ tội lỗi đến với Chúa Giê-su trong nhà một người Pha-ri-siêu mở tiệc đãi Chúa. Chị này đã được Chúa Giê-su đón nhận và thứ tha tội lỗi vì chị có lòng tin mạnh mẽ và có lòng yêu mến dạt dào.

-->Qua Bài Phúc Âm Lc 7,36 - 8,3 chúng ta thấy Chúa Giê-su yêu thương người phụ nữ tội lỗi (công khai) như thế nào. Chẳng những Chúa Giê-su đã thứ tha tội lỗi cho chị mà còn lên tiếng bênh vực chị trước mặt những người Pha-ri-siêu tự cho mình là công chính, thánh thiện. Chúa Giê-su cũng nhân cơ hội này mà hé mở cho người ta biết Người là Ai (là Thiên Chúa) khi tuyên bố Người có quyền tha tội (chỉ một mình  Thiên Chúa có quyền tha tội).

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa      

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong lời của ngôn sứ Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết!” và trong lời của Chúa Giê-su nói với chị phụ nữ tội lỗi: "Tội của chị đã được tha rồi. Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an!"       

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Tình Yêu thứ tha và xóa sạch tội lỗi của loài người.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Thực thi Sứ Điệp của Lời Chúa hôm nay

* Thứ nhất là đón nhận Tình Yêu thứ tha của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su với lòng cảm tạ tri ân: Ai trong chúng ta cả dám cho rằng mình là không có tội, là không cần được thứ tha? Điều an ủi lớn lao nhất đối với chúng ta là Thiên Chúa luôn sẵn sàng thứ tha và xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, miễn chúng ta ý thức về lỗi lầm và yếu đuối của mình mà ăn năn sám hối.

* Thứ hai là củng cố lòng tin và tăng cường tình yêu đối với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô: Càng được tha nhiều thì càng tin vững mạnh và càng mến yêu nhiều. Càng tin vững mạnh và càng mến yêu nhiều thì lại càng được tha thứ nhiều. Tin và yêu tới mức trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Ki-tô tức sống bằng chính Chúa Ki-tô như Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi!”

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Tôi đắc tội với Đức Chúa!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho nhân loại ngập tràn tội ác: giết người, dâm ô, đàn áp bóc lột người yếu thế, không chia sẻ của cải với người túng thiếu, để mọi người, mọi dân tộc thành khẩn ăn năn, sám hối để được thứ tha tội lỗi!

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để Chúa Ki-tô sống và hành động trong tâm hồn và cuộc sống của họ!

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Thưa anh em, chúng ta biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người chỉ giữ Đạo vì thói  quen, tập quán hay sợ tội chứ chưa phải là sống đạo vì yêu mến Chúa, để mọi người tăng cường lòng tin yêu vào Chúa Giê-su Ki-tô mỗi ngày một hơn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Tội của chị đã được tha rồi!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người vì yếu đuối mà phạm tội, để họ tìm được ơn thứ tha của Thiên Chúa!

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.              

 

         

                    

 

 

Bài viết khác