Lịch sử Việt Nam: Mất Nước. Cứu Nước. Dựng Nước.

1. Mất Nước

Một ngàn năm bị đô hộ.

2Cứu nước

Tương truyền, năm 1077, Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt (sông Cầu) để chặn địch. Đang đêm, Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát, ở phía nam bờ sông làm bài thơ thần “Nam quốc sơn hà“ đọc vang bài thơ trên. Nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. Lý Thường Kiệt liền cho quân vượt sông, tổ chức một trận quyết chiến đánh thẳng vào trại giặc. Phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Việt đang lên, quân Tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã quá nửa. Lý Thường Kiệt liền cho người sang nghị hoà, mở đường cho quân Tống rút quân về nước, giành lại giang sơn, giữ vững bờ cõi Đại Việt. Một số nhận định xem bài thơ này là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam.

Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch nghĩa

Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,
Cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.
Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm?
Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.

(Lý Thường Kiệt

Nguyên nhân:

Có nhiều nguyên nhân.

Trong đó: Yếu tố Trời và Thần Thánh, hết sức thiêng liêng, trợ giúp.

  • Cương giới đã ghi rành rành ở trong sách Trời.
  • Bản tuyên ngôn độc lập được soạn trong đền thờ Trương Hống, Trương Hát, Hai Vị Thần Thánh của Việt Nam. 

3. Con Đường Bảo vệ và Phát triển  Nước bền vững

3.1. Cả Từ Bi cả Bác Ái

3.2. Cả Trí Tuệ cả Công Bằng

3.3. Triết lý “Âm Dương,”

 Việt Nam đi giữa hai thế “Đông - Tây.” 

Việt Nam là điểm dừng của nền văn minh mới. Nền văn minh Châu Á Thái Bình Dương; nền văn minh của Biển; nền văn minh Đông Tây gặp nhau.

Tầm nhìn Việt Nam rất rạng ngời tươi sáng.

Đoàn Kết Đạo Đời, mọi Dân tộc: "Vươn Tới Tương Lai."

4. Lời ước Nguyện:

Hoa trái của Thánh Thần là sự “Cân Bằng.”

Xin Trời, Thần Thánh trợ giúp Việt Nam giữ Nước, phát triển Nước bền vững.

Ngày 19/05/2019

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Bài viết khác