NHẬN THỨC

1. Ý nghĩa: “Viện Mục Vụ Giáo Dân” Thiên Niên Kỷ Mới.

Viện: Nơi, sở, chỗ hội họp quan trọng. Nơi, chốn. Vd. Nơi vùng Giáo Dân Thiên

Chúa Giáo sống: Cha Sở[1] Cơ quan nghiên cứu khoa học[2]. Ví dụ: Viện Nghiên

Cứu Phát Triển ĐBSCL[3].

Mục: Mắt (Mục kích); chăn dắt, chăm sóc (Mục đồng); đứng đầu (Đầu mục)[4].

Vụ: Việc; Mùa; Thích, chuộng (Vụ lợi)[5].

Giáo Dân: Bậc sống tính cách trần thế riêng biệt[6]. Họ không là Linh Mục, Tu Sĩ.

Thiên Niên Kỷ Mới: Ngàn năm thứ III, bắt đầu từ năm 2000...

Tóm tắt

 “Viện Mục Vụ Giáo Dân” Thiên Niên Kỷ Mới

Nhà, Nơi chăm sóc “Bậc Giáo Dân” 

ngàn năm thứ Ba, từ năm 2000....

                           Tên gọi thông dụng: “Nhà Mục Vụ Giáo Dân.”            

2. Nguồn gốc: Trong lịch sử Giáo Hội, đã có tu viện để đào tạo Tu sĩ; chủng viện

để đào tạo Linh mục. Theo tinh thần Công Đồng Vat. II: “Thời đại của Chúa

Thánh Thần và của Giáo dân.” Cụ thể, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II:

“Thời Giáo dân đã điểm.” Đức Giáo hoàng Benedicto XVI: “Giáo dân đồng trách

nhiệm.” Thánh Giáo Hoàng Pio X: “Mỗi xứ đạo cần một nhóm Giáo Dân đạo đức,

khôn ngoan...cứu giáo hội.” (Hồn Tông Đồ)

Chúa Thánh Thần sẽ soi dẫn cho Hội Thánh hôm nay, rất cần có những “Viện,

Nhà, Nơi, Mục Vụ Giáo Dân”, để chăm sóc, đào luyện Giáo Dân theo Bậc sống và

hoàn cảnh, môi trường của họ. Họ không thể vào Tu viện hay Chủng viện như tu

sĩ, chủng sinh được. Họ sống giữa đời. 

3. Đặc điểm Viện

Viện là Nhà, là Nơi chăm sóc.

Không phải là trường học; học viện; đại học; cơ quan nghiên cứu khoa học.

Đối tượng chăm sóc là Người Dân nói chung và Giáo Dân nói riêng: “Dân vi quí.”

Họ được Chính Chúa Thánh Thần dạy, nhắc nhở, chăm sóc và Giáo hội có trách

nhiệm khẩn trương chăm sóc. Nhất là cho Họ Tầm nhìn và Mô hình, Phương pháp

đào luyện và nhắc nhở Họ hãy tự chăm sóc về cả 3 chiều kích “Thể, Tinh, Tâm”

theo Chúa Giêsu, là mẫu gương duy nhất.  Chính Họ là chủ thể và là nhân tố đem

lại mùa Xuân cho Hội Thánh và Dân tộc trong tầm nhìn thiên niên kỷ mới.

Khởi đi từ gia đình: Mỗi gia đình cần 1 người Tốt; mỗi tập thể cần 2 người Tốt;

mỗi địa phương cần 3 người Lãnh Đạo Tốt. Người Tốt: “Người Đầy tớ và Người

Phục vụ.”; là người “Hiền lành và Khiêm nhường; Liên đới Trách nhiệm và Yêu

thương Phục vụ; Đối thoại và Hòa giải.” 

4. Đặc điểm chăm sóc (Tùy theo mỗi Tôn giáo)

Bốn chuẩn mực: Đơn giản; tập trung;

           hữu hiệu và xác tín.

Ví dụ: Người Kitô hữu (Có Chúa  và là Bạn của Chúa Kitô)

- Đơn giản: Tập trung vào hai Giới răn: Mến Chúa và Yêu người. Tập trung vào:

Nhà Tạm, hình Trái Tim, biểu tượng Tình Yêu. Bấm vào “Trái Tim - Tình Yêu,”

như nút bấm của chiếc Iphone. Hai Giới răn Mến Chúa Yêu Người hiện ra. Bấm

vào Mến Chúa, hàng chữ: Hiền Lành và Khiêm Nhường hiện ra; bấm vào Yêu

Người, hàng chữ: Liên Đới Trách Nhiệm và Yêu Thương Phục Vụ hiện ra. Mến

Chúa Yêu Người gặp nhau sẽ trở thành Người Loan Báo Tin Mừng theo gương Mẹ

Maria, “Có Chúa Giêsu,” qua con đường truyền giáo mới của Hội Thánh: Đối

Thoại và Hòa Giải.

- Tập trung: Vào Chúa Giêsu đang sống, đặc biệt vào Bí Tích Thánh Thể và Phúc

Âm của Ngài.

- Hữu hiệu:  Vì Chúa Giêsu  là Đấng Cứu Độ duy nhất của Nhân loại.

- Xác tín: Bản thân, cá vị, gặp và sống với Chúa Giêsu. 

5. Ba Mô Hình:  

Mô hình I: Hai Giới răn và Bản chất Giáo hội: Mến Chúa, Yêu Người và Loan

Báo Tin Mừng

+ Mến Chúa: Nên giống Chúa, được Ân sủng Chúa biến đổi. Như Chúa Giêsu

mời gọi: 

                      “Hãy học cùng Ta vì Ta Hiền Lành và Khiêm Nhường.”

+ Yêu Người: Theo Chúa Giêsu dạy trong đoạn Phúc Âm nói về người Samari[1]:

“Hãy cứ đi và làm như vậy.” Có nghĩa: Sống “Liên Đới Trách Nhiệm và Yêu

Thương Phục Vụ.”

+ Loan Báo Tin Mừng: Theo Mẹ Maria, mẫu gương Truyền giáo đầu tiên, “Cưu

mang Chúa Giêsu, cùng với Chúa Giêsu,” qua con đường truyền giáo mới của Hội

Thánh, “Đối thoại và Hòa Giải.”

 

 

 

Tóm tắt MH. 1

“Hiền Lành và Khiêm Nhường”

“Liên Đới Trách Nhiệm và Yêu Thương Phục Vụ.”

 “Đối thoại và Hòa Giải.”

 

Mô hình II: Năm Phụng Vụ

+ Mùa vọng và Giáng sinh: Làm Người và làm Người con

                                             Thiên Chúa

+ Mùa Quanh năm: Sống đạo và Truyền đạo

+ Mùa chay và Phục sinh: Đi vào Vinh quang Thiên Chúa ngay đời này.

Tóm tắt MH. 2

“Làm Người và Làm Con Thiên Chúa”

“Sống đạo và Truyền đạo”

“Đi vào Vinh quang Thiên Chúa”

 

Mô hình III: Công Đồng Vat. II:

+ Trở về với Chúa Kitô và Phúc Âm của Người là Linh Đạo (Ngày nay, các nhà

chuyên môn không dùng chữ “Tu đức,” mà dùng từ  “Linh đạo.” Linh là Thánh

linh; đạo là đường. Con đường Thánh Thần thánh hóa con người. Vì theo tinh thần

Công đồng Vat. II: “Trở về nguồn.” Hình ảnh Đức Mẹ và các Tông đồ trong phòng

tiệc ly, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, với hai biểu tượng: “Gió và Lửa.” Sau

đó, tất cả đều được đổi mới mọi sự trong ngoài. Các Tông đồ mở toang cửa, dấn

thân, đi về phía trước, “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, người Nazareth, trao ban niềm

Hy vọng: “Anh đứng dậy mà đi.” [7]

+ Trở về với Con Người và Môi trường là Mục vụ

+ Trở về với Bản chất của Giáo hội là Truyền giáo

Tóm tắt MH. 3

 Linh Đạo – Mục Vụ - Truyền Giáo

 

Ba Mô hình

một sợi chỉ đỏ xuyên suốt là 8 cặp chữ

HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

LIÊN ĐỚI TRÁCH NHIỆM VÀ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

ĐỐI THOẠI VÀ HÒA GIẢI

NB. “Liên đới - trách nhiệm” là đáp trả Cựu ước và văn hóa Tây phương (Công

 bằng); “Yêu thương - phục vụ” là thực hành Tân ước và văn hóa Đông phương

(Bác ái). Tạo thành sự liên kết cả Kinh Thánh Cựu và Tân: “Cả Công bằng và cả

Bác ái,” cả văn hóa Đông và Tây trong nền văn minh mới: Toàn Cầu Hóa, Đông –

Tây gặp nhau ở Châu Á Thái Bình Dương, nền văn minh Biển, điểm dừng ở Việt

Nam. 

6. Phương pháp

- Hai nguyên tắc “Mục vụ - Khôn ngoan” của Công đồng Vat. II

+ Thực tại và Ân sủng

+ Khoa học và Hội thánh

Ví dụ: Thiết lập các “Phòng Đào luyện Tâm linh” trong Giáo hội, Giáo phận hay

Cộng Đoàn, Tu đoàn, theo nguyên tắc Công đồng Vat. II

Nguyên tắc: Ân sủng và Hội thánh được diễn tả qua: “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba

Ngôi.”

. Thiên Chúa Cha: ABBA

. Chúa Thánh thần hình chim câu, ngậm cành Oliu, báo hiệu mùa Xuân mới.

. Hình nét chim câu cách tân: Tượng trưng Chúa Thánh Linh với hình bẩy ngọn lửa

tượng trưng 7 ơn Chúa Thánh Thần.

. Thánh Giá chữ thập, tượng trưng Chúa Kitô “Thần Linh Chúa ngự trên tôi...”

. Chúa Con: Thánh giá với tượng chịu nạn.

. Nhà Tạm: Hình Trái tim, biểu tượng Tình Yêu -Thánh Thể.

. Đức Mẹ, Người Phụ nữ đầu tiên Chầu Thánh Thể (Thế kỷ của Phụ nữ, nền Văn

minh Biển)

. Thánh Kinh.

Nguyên tắc Thực tại và Khoa học được diễn tả:

. Ánh sáng huyền linh; máy lạnh; nhạc không lời; điện chiếu sáng, tập trung vào

Thánh thể.

. Phương Pháp “Cầu Nguyện-Cảm Nghiệm.” Bao gồm Khoa học, sư phạm, mục

tiêu. Tập trung vào ba cơ năng quan yếu của Con Người: Tâm, Trí, Ý chí. Tâm Trí

quyện lại sẽ trở thành Ý chí: Ước

muốn đi theo, nên giống Đấng Cao Cả. Đươc biến đổi.

Tất cả có nguồn gốc Phúc Âm và Khoa học Hội Thánh; Thực tại và Ân Sủng. 

7. Sư phạm

Thân tâm hài hòa (Ý thức: hít sâu-nghỉ-thở dài); mắt mở ¼, nhìn xuống đầu mũi;

tiệm tiến; lập đi lập lại; ghi - nhớ (Ngón cái chạm ngón trỏ; hoặc tay lần hạt, miệng

 không đọc gì.)

8. Mục tiêu

8.1. Gặp gỡ một cách xác tín, cá vị, bản thân và sống với Chúa Giêsu Đang sống;

kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu như Cành Nho với Cây Nho; như cá trong biển;

như kho tàng trong nhà; như bột dậy men.

8.2. Được Đức Giêsu Kitô Biến đổi nên giống Ngài; Đồng hình Đồng Dạng với

Ngài. Nên Một với Ngài, nên Thánh, một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và

 lạ lùng. Như cục than đen, thanh sắt han gì khi được đặt trong lò lửa yêu mến. Cụ

thể: “Hiền Lành và Khiêm Nhường; Liên Đới Trách nhiệm và Yêu thương Phục

vụ; Đối thoại và Hòa giải.” 

9. Logo Viện

Description: Description: http://mucvugiaodan.com/images/headerlogo2(1).jpg

  1. Chim Câu cách tân: Biểu tượng Chúa Thánh Thần. Thời đại của Chúa

Thánh Thần. Ngài đang làm cho giáo hội, đặc biệt giáo dân hôm nay mỗi

ngày một ý thức hơn phần trách nhiệm riêng của mình và thúc bách giáo

dân mọi nơi phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài.

  1. Thánh giá: Tượng trưng Chúa Giêsu Kitô.

Thực hiện hướng đi lịch sử của Công Đồng Vat.II: “Trở về với Đức Kitô."

Trở về với Đức Kitô, là trở về với Bí Tích Thánh Thể. 

3.   Bánh: Tượng trưng Bí Tích Thánh Thể.

4.  Cây nho và cành nho: Tượng trưng sự kết hợp mật thiết với Chúa và liên kết với

nhau. Nói lên sự "Bình Đẳng"  và  “Đồng Trách Nhiệm”  trong Giáo Hội và giữa

Trần Thế.

Ý nghĩa chung

Chúa Thánh Thần đang thúc bách Dân Chúa, đặc biệt là Giáo Dân, trở về với Đức

 Kitô, gắn bó mật thiết với Ngài, như cành với cây, để Ngài biến đổi nên giống

Ngài: "Khiêm tốn-Hiền lành"; biết sống: “Liên đới-Tráchnhiệm và Yêu thương-

Phục vụ” trong tinh thần “Đối thoại và Hòa giải.” Góp phần xây dựng “Giáo hội tại

gia và Hội thánh than gia.” Hầu dựng lại mùa xuân Hội thánh và Dân Tộc.

Màu sắc

Màu đỏ, màu vui mừng và hy vọng: “Để Giáo Dân trở thành mùa Xuân Hội thánh

và Dân tộc”

31-07-2013

Sửa và bổ sung 01.01. 2020

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 [1]Thanh Nghị, Việt Nam Tân Tự Điển, Nxb. Sg., 1967.

[2]Nguyễn Như Ý, Đại Tự Điển Tiếng Việt, Nxb. VH.TT, 1998.

[3]Viện: là nơi, ngôi nhà, không phải là trường học, học viện, đại học.

[4]Thanh Nghị, Việt Nam Tân Tự Điển, Nxb. Sg., 1967.

5. Thanh Nghị, Việt Nam Tân Tự Điển, Nxb. Sg., 1967.

6. Công Đồng Vat. II, Giáo Hội 31 – 32. 43..

[7] Công vụ tông Đồ, 3, 1-10

 

[1] Lc. 10, 29-37

Bài viết khác