ĐẶC ĐIỂM MỤC VỤ THỜI NAY

CHĂM SÓC CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Trước hết, Mục Vụ là săn sóc “Con Người.” 

 

Công Ðồng đề cập đến con người dưới mọi khía cạnh.[1]  Con người có phẩm giá rất thiêng liêng nhưng bị tội lỗi làm tổn thương.  Có cùng đích cao siêu nhưng phải vượt qua nhiều ngăn trở, đã nỗ lực để xây dựng văn minh tốt đẹp nhưng một phần lớn vẫn còn chủ trương vô thần. "Giáo Hội một phần nào đó đã tự xưng là tôi tớ của loài người, bởi vì chúng ta "có thể quả quyết rằng, chúng ta phải biết con người nếu muốn biết Thiên Chúa."[2]

 

Thứ đến, Mục Vụ là quan tâm tới “Thế Giới.” 

 

Hiến Chế nói về thế giới, một thế giới phải được con người xây dựng. Thế giới tức là thực tại thế tục có giá trị và những qui luật riêng biệt của nó. Ðàng khác mọi giá trị và qui luật ấy đều phải phục dịch chính con người toàn diện.  Do đó phải thích hợp với luân lý và tôn giáo. Chính lịch sử do con người tạo nên, nhưng lịch sử hướng về Chúa Kitô là trung tâm điểm và là cùng đích!

 

Tiếp theo, Mục Vụ là "Có Mặt." (Hiện Diện)

và thể hiện sinh hoạt thế tục theo quan điểm của Giáo Hội. Như về việc làm: cắt nghĩa việc làm theo thần học, giá trị của nó, tính cách nhân phẩm, công hiệu của việc làm đối với nền văn minh. Về sinh hoạt xã hội phải theo nguyên tắc riêng của từng lãnh vực một.  Ví dụ: kinh tế, khoa học, văn hóa...và phải thích hợp với bản tính con người cũng như với đức tin và đức mến.

 

Sau cùng, Mục Vụ là "Mối Tương Quan " Giáo Hội và Thế Giới.

Qua hoạt động của Giáo Hội trong thế giới, giúp mọi người hiểu thêm về sứ mệnh và bản tính của Giáo Hội. 

Còn "Thế Giới" như vừa nói trên, là toàn thể thực tại do Thiên Chúa tạo nên, trong đó nhân loại là trung tâm điểm và có nhiệm vụ phát triển thế giới.

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)[1]
MV: 3, đoạn 1.

[2] Phaolô VI, “Diễn văn nhân dịp lễ bế mạc Công Ðồng,” 8-12-1965: AAS 58 (1966), 59.

Bài viết khác