Kinh Thánh Trọn Bộ

KINH THÁNH TRỌN BỘ (Theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

TÂN ƯỚC

CỰU ƯỚC

 1. Tin Mừng Theo Thánh Matthêu
 2. Tin Mừng Theo Thánh MacCô
 3. Tin Mừng Theo Thánh Luca
 4. Tin Mừng Theo Thánh Gioan
 5. Sách Tông Đồ Công Vụ
 6. Thư Rôma
 7. Thư Côrintô 1
 8. Thư Côrintô 2
 9. Thư Galata
 10. Thư Êphêsô
 11. Thư Philipphê
 12. Thư Côlôxê
 13. Thư Thessalônica 1
 14. Thư Thessalônica 2
 15. Thư Timôthê 1
 16. Thư Timôthê 2
 17. Thư Titô
 18. Thư Philêmôn
 19. Thư Do Thái
 20. Thư Giacôbê
 21. Thư Phêrô 1
 22. Thư Phêrô 2
 23. Thư Gioan 1
 24. Thư Gioan 2
 25. Thư Gioan 3
 26. Thư Giuđa
 27. Sách Khải Huyền

 

 1. Sách Sáng Thế
 2. Sách Xuất Hành
 3. Sách Lê Vi
 4. Sách Dân Số
 5. Sách Đệ Nhị Luật
 6. Sách Giô Suê
 7. Sách Thủ Lãnh
 8. Sách Rút
 9. Sách Samuel I
 10. Sách Samuel II
 11. Sách Các Vua I
 12. Sách Các Vua II
 13. Sách Sử Biên Niên I
 14. Sách Sử Biên Niên II
 15. Sách Etra
 16. Sách Nơkhemia
 17. Sách Tôbia
 18. Sách Giuđitha
 19. Sách Étte
 20. Sách Macabê I
 21. Sách Macabê II
 22. Sách Gióp
 23. Sách Thánh Vịnh
  - Thánh Vịnh 01 - 50
  - Thánh Vịnh 51 - 100
  - Thánh Vịnh 101 - 150
 24. Sách Châm Ngôn
 25. Sách Giảng Viên
 26. Sách Diễm Ca
 27. Sách Khôn Ngoan
 28. Sách Huấn Ca
 29. Sách Isaia
 30. Sách Giêrêmia
 31. Sách Aica
 32. Sách Baruc
 33. Sách Êdêkien
 34. Sách Đanien
 35. Sách Hôsê
 36. Sách Giôen
 37. Sách Amos
 38. Sách Ôvađia
 39. Sách Giôna
 40. Sách Mikha
 41. Sách Nakhum
 42. Sách Khabacuc
 43. Sách Xôphônia
 44. Sách Khacgai
 45. Sách Dacaria
 46. Sách Malakhi

 

Bài viết khác