1. TẦM NHÌN

 

1.1. “Chúa Thánh Thần và Giáo Dân” 

 

Như những thiên niên kỷ trước đã có tiểu chủng viện, đại chủng viện, tu viện, để đào tạo linh mục, tu sĩ. Vì thế, giáo sĩ và tu sĩ đã có những đóng góp mang tính quyết định.

 

Thiên niên kỷ mới được coi là thiên niên kỷ của Chúa Thánh Thần và của Giáo Dân. Chúa Thánh Thần đang làm cho Giáo Dân hôm nay mỗi ngày ý thức hơn phần trách nhiệm riêng của mình và thúc bách Giáo Dân mọi nơi phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội.[1]

 

Quả thực,người tín hữu giáo dân có một vai trò nổi bật trong Giáo Hội, nhất là về mặt nên thánh và chứng nhân giữa thực tại trần thế. Nếu được đào tạo chính qui, nhất định hàng giáo dân sẽ tự tin, đồng trách nhiệm thực sự với hàng giáo phẩm trong bản chất cũng như trong hoạt động của Giáo Hội.[2] Hầu góp phần thiết lập Giáo Hội thực sự.

 

1.2. “Dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô”

 

Giáo Hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có Hàng Giáo Dân đích thực và nếu Hàng Giáo Dân này chưa cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm. Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một Dân Tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập, Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một Hàng Giáo Dân Kitô giáo trưởng thành.[3]

 

1.3. “Ưu tiên mục vụ”

 

Việc đào tạo tín hữu giáo dân phải nằm trong những ưu tiên của giáo phận, và hiện diện trong các chương trình sinh hoạt mục vụ. Làm thế nào để tất cả cố gắng của cộng đoàn (linh mục, tu sĩ, giáo dân) quy hướng về cùng đích này.[4]

 

2. HÀNH ĐỘNG

 

2.1. Nhận thức

 

Đức Gioan Phaolô II đã biểu tỏ tâm đắc rằng: “Tôi xin hiệp ý với các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đề nghị thành lập ở cấp Giáo Phận hay cấp Quốc Gia những Trung Tâm Đào Tạo Giáo Dân.”[5]

Alvin Toffler, nhà tương lai học cũng đã nhận định: “Con người nào không được đào luyện, sẽ bị xã hội loại bỏ; dân tộc nào không được đào tạo sẽ bị đào thải.” 

 

Kinh nghiệm Quốc Tế cho thấy, đầu tư đào luyện nguồn nhân lực, trong cùng một thời gian và cùng một số vốn với các nguồn đầu tư khác, nhưng đặc biệt đầu tư đào luyện nguồn nhân lực đã đem lại kết quả gấp rất nhiều lần.

 

2.2. Mục Tiêu Sứ Mệnh (Mission Statement)

 

Đào luyện Hàng Giáo Dân đích thực và trưởng thành về: “Linh Đạo (Tu Đức)-Mục Vụ và Truyền Giáo”,theo tinh thần Công Đồng Vat. II, mang  tính tổng hợp Đông-Tây, Khoa học-Hội Thánh – Hầu trở thành những người “Đạo Đức, Khôn Ngoan, Tự Tin, Kiên Quyết, Nhìn Xa Trông Rộng, và có Tinh Thần Tông Đồ Thực Thụ[6]– Biết “ĐỒNG TRÁCH NHIỆM VÀ Hợp Tác Phục Vụ Hữu Hiệu” với hàng Giáo Phẩm và những người thiện chí để góp phần thiết lập một Giáo Hội thực sự, dựng lại mùa xuân Hội Thánh, Thế Giới và Dân Tộc.

 

MỤC ĐÍCH

ỦY BAN GIÁO DÂN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

VIỆT NAM

 

1.  Giúp mọi tầng lớp giáo dân Việt Nam hiểu rõ ơn gọi và phẩm giá chu toàn sứ mệnh của mình trong Giáo hội và ngoài xã hội theo tinh thần Công đồng Vatican II và dưới sự hướng dẫn của HĐGMVN. 

 

2.  Định hướng và hỗ trợ các sinh hoạt mục vụ cho giáo dân và của giáo dân trong các giáo phận:  Phát huy sự tham gia của người giáo dân vào sứ mệnh của Giáo hội ở các cấp: giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, quốc gia. 

 

3.  Nghiên cứu, dịch thuật các văn kiện, tài liệu của Toà Thánh và từ các nguồn khác liên quan tới giáo dân cũng như thực hiện và khuyến khích thực hiện việc biên soạn các tài liệu cần thiết nhằm giúp giáo dân cập nhật hoá kiến thức, mỗi ngày một nâng cao trình độ và kinh nghiệm sống đạo cho kịp với nhu cầu, đòi hỏi của thời đại.


4.  Làm cầu nối giữa các tổ chức giáo dân trong nước và các tổ chức giáo dân các giáo hội thuộc khu vực và trên thế giới, nhất là với Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân của Toà Thánh.[7]

 

CHỦ TỊCH VÀ TỔNG THƯ KÝ

ỦY BAN GIÁO DÂN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH:

 

Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên

Ủy ban Giáo dân

Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

TỔNG THƯ KÝ: UB/GD trực thuộc HĐGMVN

 

Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, Tổng giáo phận Tp/HCM.

 

DANH SÁCH

 

1.  QUÝ CHA ỦY BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

TT

Tên thánh -  Họ, đệm và tên

Chức vụ

Địa chỉ

01

Gioankim Nguyễn Văn Hinh

Trưởng ban

 

0169.366.6423  fatherhinhnguyen@aol.com  

02

Luy G. Mai Hùng Dũng

 Ủy viên Hạt Chợ Mới

0939.879.016

lgmaidung@yahoo.com

03

Phao lô Hồ Văn Nhơn

Ủy viên Hạt Long Xuyên

0763.837.266

phvnhonag@hcm.vnn.vn

04

Phêrô Chu Văn Tần

Ủy viên Hạt Châu Đôc

0913.820.361

pettan@hcm.vnn.vn

05

Giuse Hà Trung Hoàng

Ủy viên Hạt Vĩnh Thạnh

0919.209.732

lmjoshoang@gmail.com

06

    Phêrô Trần Hòa                          

             Ủy viên Hạt Vĩnh An

0916.6993.243

tranhoa-xta@vnn.vn

07

Micae Phạm Tất Thắng

Ủy viên Hạt Tân Thạnh

0919.964.422

micphamthang@gmai.com

 

 

08

Phêrô  Phạm Văn Hào

    Ủy viên Hạt Tân Hiệp

0913.124.651

 

09

Giuse Giang Hòa Việt

  Ủy viên  Hạt Rạch Giá

0124.368.8667

josephhoaviet@yahoo.com

10

Gioakim Nguyễn Đức Cần

  Ủy viên  Hạt  Hà Tiên

0918594204

Nguyenduccan2002@yahoo.com

 

 

 

2.  DANH SÁCH

 

      HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

                      CẤP GIÁO PHẬN (Nhim kỳ:2011-2015)

 

TT

Tên thánh, Họ, đệm, tên

CHỨC VỤ

Đ.T

01

Giuse NGUYNVĂN B

Trưởng BĐH/HĐMVGXcấp Giáo Phận

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Thạnh -  Điều Hành Tổng Quát

0989.693.927

02

Giuse

PHMĐÌNH THỎA

Phó BĐH Nội Vụ/HĐMVGX/cấp Giáo Phận Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh An -  Điều Hành Tổng Quát

0163.566.8183

03

Giuse

PHẠM HỮU BIÊN

Phó BĐH Ngoại Vụ/HĐMVGX/cấp Giáo Phận Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Long Xuyên - đặc trách  Phát Triển Xã Hội

0902.144.760

04

Têrêsa

NGUYỄN THỊ HẢI

Thư Ký BĐH/HĐMVGXcấp Giáo Phận

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Tổ Rạch Giá -

Hạt Rạch Giá- đ/ trách Văn  Hóa Giáo Dục

0918.908.121

05

Phêrô

TRẦN VĂN HƯNG

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGXcấp Giáo Phận

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Hiệp

Điều Hành Tổng Quát

0122.685.9511

06

Alfs.

NGUYỄNTHANH TRÀO

Ban Truyền Bá Phúc Âm HĐMVGXcấp Giáo Phận Trưởng BĐH/HĐMVGX  Hạt  Chợ Mới - Điều Hành TQ

0916.973.836

07

Vinc.

 NGUYỄN XUÂN THU

Ban Phụng Vụ Truyền Thông HĐMVGXGiáo Phận Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt  Châu Đốc đ/t Truyền Bá Phúc Âm

0125.200.6680

08

Tôma PHAN VIỆT NGỮ

Ban Văn Hóa Giáo Dục HĐMVGX/Giáo Phận -Trưởng BĐH/HĐMVGX Tổ Vĩnh Thạnh – Hạt Vĩnh Thạnh - ĐH Tổng Quát

0985.800.951

09

Phêrô LÊ NGỌC TẤN

Ban Phát Triển Xã Hội HĐMVGXcấp Giáo Phận Trưởng BĐH/HĐMVGX

Hạt Hà Tiên- Điều Hành Tổng Quát

0902.853.589

10

Andre LÊ PHÚ HỮU

Văn Phòng BĐH/HĐMVGX/Giáo Phận

0919.056.504

0773.626.640

Email: lephuhuu@yahoo. com.vn

 

 

3.  DANH SÁCH HĐMVGX

 

     CẤP GIÁO HẠT (9 GIÁO HẠT)

 

1. HẠT CHỢ MỚI

1

Alfs.

NG.  THANH TRÀO

Trưởng BĐH/HĐMVGX Tổ Chợ Mới

Hạt Chợ Mới - Điều Hành Tổng Quát

0916.973.836

2

 GB.

NGUYỄN HỒNG NHÂN

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Tổ Chợ Mới Hạt Chợ  Mới  - đặc trách

Truyền Bá Phúc Âm

0126.680.4454

3

 Giuse

TỐNG HOÀNG BÌNH

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Tổ Chợ  Mới Hạt Chợ Mới - đặc trách

Phụng Vụ -Truyền Thông

0987.494.426

4

 GB.

TRẦN HÙNG DŨNG

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Tổ Chợ Mới

Hạt Chợ Mới - đặc trách

Văn  Hóa Giáo Dục

01274.506.062

5

 Micae

NGUYỄN NGỌC QUÝ

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Tổ Chợ Mới

Hạt  Chợ  Mới - đặc trách

Phát Triển Xã Hội

0932.840.642

                                            

2. HẠT LONG XUYÊN

1

 Phêrô

NGUYỄN HOÀNG SƠN

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Long Xuyên Điều Hành Tổng Quát

0975.639.959

2

 Pet.

NGUYỄNCHÁNH ĐÁNG

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX

Hạt Long Xuyên đ/t Truyền Bá Phúc Âm

0919.756.889

3

 Phaolô

TRẦN VĂN BÍNH

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Long Xuyên đ/tPhụng Vụ Truyền Thông

0762.200.789

4

 Lôrensô

NGUYỄN VĂN VUI

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Long Xuyên  đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0944.185.843

5

Giuse

PHẠM HỮU BIÊN

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGXHạt Long Xuyên  đặc trách  Phát Triển Xã Hội

0902.144.760

 

3/HẠT CHÂU ĐỐC

1

Dom.

VŨ NGỌC DŨNG

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Châu Đốc

Điều Hành Tổng Quát

0919.056.686

2

Vinc.

NGUYỄN XUÂN THU

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Châu Đốc đặc trách  Truyền Bá Phúc Âm

0125.200.6680

3

 Phêrô

LÊ HỮU BẰNG

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX

HạtChâu Đốc đ/t Phụng Vụ -Truyền Thông

0164.530.9545

4

 Phaolô

BÙI VĂN BE

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Châu Đốc - đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0169.510.8591

5

 Tôma

TRƯƠNG VĂN HỒ

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Châu Đốc - đ/t  Phát Triển Xã Hội

0916.271.443

 

 

 

4/HẠT VĨNH THẠNH

1

Tôma

PHAN VIỆT NGỮ

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh Thạnh -  Điều Hành Tổng Quát

0985.800.951

2

 Giuse

NGUYỄN VĂN CAO

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX

HạtVĩnh Thạnh đ/t Truyền Bá Phúc Âm

0919.203.173

3

 GB.

PHẠM ĐỨC TRUNG

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh Thạnh – đ/t  Phụng Vụ -Truyền Thông

0123.534.2692

4

 Vinct.

NG. THANH  CƯỜNG

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt VĩnhThạnh  đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0989.699.322

5

 Phêrô

HOÀNG VĂN HIỂN

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh Thạnh đặc trách Phát Triển Xã Hội

0122.461.5792

 

5/HẠT VĨNH AN

1

Giuse

PHẠM ĐÌNH THỎA

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh An -  Điều Hành Tổng Quát

0163.566.8183

2

 Giuse

NGUYỄN VĂN KHẨN

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh An đặc trách Truyền Bá Phúc Âm

0974.530.288

3

 

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX

Hạt Vĩnh An đ/t  Phụng Vụ -Truyền Thông

0166.875.4882

4

 Phêrô

 HOÀNG TẤN BỘ

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh An - đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0169.367.0639

5

 Vinct.

LÊ PHÚ TÚC

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Vĩnh An  - đặc trách  Phát Triển Xã Hội

0122.803.5466

 

6/HẠT TÂN HIỆP

1

Phêrô

TRẦN VĂN HƯNG

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Hiệp   Điều Hành Tổng Quát

0122.685.9511

1

Giuse

PHAN TRUNG CƯỜNG

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Hiệp - đặc trách Truyền Bá Phúc Âm

0166.769.5554

2

Gioan

NGUYỄN ĐỨC TIẾN

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Hiệp - đặc trách  Phụng Vụ -Truyền Thông

0972.268.245

3

 Giuse

NGUYỄN VĂN THI

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Hiệp đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0122.490.7543

4

 Giuse

PHẠM MINH ĐIẾN

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Hiệp đặc trách Phát Triển Xã Hội

0128.288.5415

 

7/HẠT TÂN THẠNH

1

Giuse

NGUYỄN VĂN BỘ

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Thạnh   Điều Hành Tổng Quát

0989.693.927

2

 Giuse

NG. QUANG TRUNG

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Thạnh - đặc trách Truyền Bá Phúc Âm

0773.371.374

3

 Giuse

BÙI ĐỨC ĐỆ

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Thạnh đ/t Phụng Vụ -Truyền Thông

0919.070.209

4

 Giuse

NGUYỄN THÁI HÒA

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Thạnh - đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0123.456.2447

5

 Gioakim

NGUYỄN THÀNH HƯU

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Tân Thạnh đặc trách Phát Triển Xã Hội

0122.811.8444

 

 

8/HẠT RẠCH GIÁ

1

Pet.

NGUYỄNTHANHTHINH

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Rạch Giá Điều Hành Tổng Quát

0988.814.100

2

Pet.

ĐẶNG VĂN LÝ

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Rạch Giá đặc trách Truyền Bá Phúc Âm

0982.155.975

3

Giuse

NGUYỄN NGỌC HUÂN

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Rạch Giá - đặc trách  Phụng Vụ -Truyền Thông

0919.055.853

4

Têrêsa

NGUYỄN THỊ HẢI

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Rạch Giá  đặc trách Văn  Hóa Giáo Dục

0918.908.121

5

GB.

PHẠM GIA HUẤN

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Rạch Giá  đặc trách Phát Triển Xã Hội

0968.316.753

 

9/HẠT HÀ TIÊN

1

Phêrô

LÊ NGỌC TẤN

Trưởng BĐH/HĐMVGX Hạt Hà Tiên Điều Hành Tổng Quát

0902.853.589

2

Vincente

NGUYỄN NGỌC TẦN

Phó Nội Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Hà Tiên  - đặc trách Truyền Bá Phúc Âm

0773.753.155

3

Giuse

LƯU HỒNG TUẤN

Phó Ngoại Vụ BĐH/HĐMVGX Hạt Hà Tiên đ/t Phụng Vụ -Truyền Thông

0773.751.817

4

Vinc.

ĐOÀN VĂN THIỀU

Thư Ký BĐH/HĐMVGX Hạt Hà Tiên đặc trách  Văn Hóa – Giáo Dục

0918.006.278

5

Giuse

HUỲNH CHÂU TIÊN

Thủ Quỹ BĐH/HĐMVGX Hạt Hà Tiên đặc trách  Phát Triển Xã Hội

0773.951.330

 

 

 [1]
.  Công đồng Vat.II, Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, Lời mở đầu, p. 528.

[2].  Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Zenit, 9-03-2010.

3.  Công Đồng Vat. II, Sắc Lệnh Truyền Giáo, 21.

4.  Tông Huấn, Người Kitô Hữu giáo Dân, 57.

[5].   EA  45c.

[6].  Dom J.B. CHAUTARD, L’AME DE TOUT APOSTOLAT, Paris, Lyon, 1915, P. 168.

[7] Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, “Nhiệm Vụ” Uỷ Ban Giáo Dân.

Bài viết khác